Projekt cím

HoCare 2.0

Projektazonosító

CE1401

Támogatási szerződés azonosító

CE1401

Projekt cím angolul

HoCare 2.0

Támogató program

InterReg Central Europe Programme

Támogatás a programból (Pénznem)

EUR

Támogatás a programból (összeg)

1 664 032,91

Projekt teljes költségvetése (összeg)

1 995 503,03

Az OKFŐ-re jutó támogatás a programból (összeg)

140 313,75

Az OKFŐ-re jutó támogatás  a programból (%)

85%

Az OKFŐ-re jutó hazai társfinanszírozás (%)

15%

Az OKFŐ által biztosított önerő intézményi forrásból (%)

0%

Támogatást igénylő

Közép-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség (KDRIÜ)

Főkedvezményezett

Közép-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség (KDRIÜ)

Konzorciumi partnerek száma összesen

11

Projekt célja

A HoCare2.0 projekt a közös alkotáson (co-creation) alapuló fejlesztések terjesztése és támogatása révén ösztönzi az innovatív megoldások kifejlesztését, bevezetését és alkalmazását az otthonápolás és gondozás területén. Célja az innovációs ökoszisztémákat átalakítása, és az "Open Innovation 2.0" felé történő elmozdulás segítése.

A projekt rövid összefoglalás

A projekt alapvetően nem a klinikai kutatásokra koncentrál, hanem az azt követő, a (finanszírozói) befogadáshoz szükséges fejlesztési szakaszra, amikor a működtethetőség, a használhatóság, az ergonómia, illetve a gazdaságos gyártás és felhasználás kérdése kerül a fókuszba. Ide tartozik továbbá a kutatási eredmények, a technológiai lehetőségek ismeretében szülhető új felhasználási ötletek valóra váltása, valamint piacképes termékké és szolgáltatássá formálása is. A fejlesztés ezen szakaszát olyan közös gondolkodással és kísérletekkel lehet mielőbb használható eredménnyé tenni, amelyek az összes érintett együttműködésével valósulnak meg.

 

A HoCare-2.0 projekt alapkoncepciója arra épül, hogy az innováció és az azt elősegítő támogatáspolitika akkor tud hatékony lenni, ha az innovációban valamennyi érintett részt vesz az ún. Quadruple Helix (négyes spirál/egység) együttműködési módszert alkalmazva. Ennek az együttműködésnek az teremt alapot, hogy a négy érintett oldal – a közszféra, az üzleti-ipari szféra, az akadémiai-egyetemi-kutató szféra és a felhasználói oldal (betegek, családtagjaik és a munkahelyek, illetve az egészségügyi intézmények és dolgozók) közös érdeke, hogy olyan innováció valósuljon meg, amely valós és még kielégítetlen igényeket céloz.

 

A projekt partnerek saját országukban létrehoztak egy-egy regionális stakholder csoportot, amelybe a fent említett érintetteket vonták be. E csoportok felállításának és időközönkénti bővítésének célja, hogy az érintettekkel is megismertethessük az összegyűjtött jó gyakorlatokat, és bevonjuk őket a javaslataink előkészítésébe, kidolgozásába.

 

A HoCare-2.0. projektben tervezett munkacsomagok (WP), tevékenységek célok és eredmények:

  • WP Projektmenedzsment: Jelentések készítése, projekt partner találkozók és irányítóbizottsági ülések, monitoring;
  • WP Kommunikáció: Nyilvánossági rendezvények, sajtó- és szociális média tevékenység, szakmai rendezvények, weboldal;
  • WPT1 - A HoCare 2.0 Nyitott Innovációs Ökoszisztéma Létrehozása: Cél, hogy a projekt partnerek az általuk képviselt régióban kiépítsenek egy „HOMECARE CO-CREATION LAB” innovációs környezetet. Ennek keretében a végfelhasználók (ellátó intézmények, orvosok és szakdolgozók, illetve az ellátottak), az egyetemek, az üzleti/ipari szféra és a közszféra közösen részt vesznek az otthonápolási (egészségügyi és/vagy szociális) szolgáltatások és technológia egyidejű fejlesztésében. A munkacsomag végrajtása során a projekt partnerek kicserélik az innovációs együttműködési módszerekkel kapcsolatos tudásukat és tapasztalatukat, és létrehozzák a CO-CREATION LAB-ek hálózatát. Közös stratégiát és regionális akciótervet dolgoznak ki arra, miképp segítheti az otthonápolási szolgáltatások színvonalának és elérhetőségének javulását az innovációs együtt-alkotás a végfelhasználóknak a számukra készülő termék/szolgáltatások megalkotásába való bevonásával.
  • WPT2 - A HoCare 2.0 Eszközök Fejlesztése: A munkacsomag célja, hogy a partnerek kidolgozzák azokat az eszközöket és megoldásokat, amelyek lehetővé teszik és segítik az idősek és családtagjaik, illetve más otthoni szakápolásra szorulók, valamint a végfelhasználói kör egyéb csoportjainak bevonását, érdekkeltté tételét az innovációs együtt-alkotásba.
  • WPT3 – Regionális pilot akciók a KKV-k által megvalósított otthonápolási megoldások fejlesztése során alkalmazott innovációs együtt-alkotási eszközök kipróbálására: Cél, hogy az elsősorban technológiai fejlesztéseket megvalósító KKV-k segítséget kapjanak ahhoz, hogyan tudják bevonni a végfelhasználókat (ellátottak és ellátók) a többi érintettel közösen megvalósuló innovációs együttműködésbe, a számukra készülő termék/szolgáltatások megalkotásába. (Célpiacok: IKT, e-Health, m-Health, tele-Health és remote-Health valamint orvostechnikai eszközök, illetve az ezeket hasznosító szolgáltatási újítások, eljárások, megoldások.)
  • WPT4 – Regionális pilot akciók a közszféra által nyújtott otthonápolási szolgáltatások fejlesztése során alkalmazott innovációs együtt-alkotási eszközök kipróbálására: Cél, hogy az állami és helyi szolgáltatók segítséget kapjanak ahhoz, hogyan tudják bevonni a végfelhasználókat (ellátottak és ellátók) a többi érintettel közösen megvalósuló innovációs együttműködésbe, a számukra készülő termék/szolgáltatások megalkotásába. (Célpiacok: IKT, e-Health, m-Health, tele-Health és remote-Health valamint orvostechnikai eszközök, illetve az ezeket hasznosító szolgáltatási újítások, eljárások, megoldások.)

A projekt gyakorlati megvalósítása során lehetőséget teremt arra, hogy bizonyos egészségügyi szolgáltatások elérhetővé váljanak a populáció szélesebb köre számára a hatékonyság növelésével, illetve arra is, hogy az egyszeri szakmai javításon túl rendszerszintű feladattá és elemmé lehessen tenni a folyamatos innovációt a az otthoni szakápolás területen a módszertanának megalkotásával. 
Gyakorlati szempontból külön jelentőséget szentel a projektkoncepció arra, hogy az infokommunikációs technológiák és az e-Health területén ígéretes régiók tapasztalatcseréjét és mindennapi együttműködését erősítse.

Intézetünk  ̶ mint nemzeti szinten meghatározó egészségügyi fekvő- és járóbeteg ellátó intézményeket fenntartó központ  ̶ eszköz- és tudás portfóliójával jelentősen hozzá tud járulni a KFI tudásháromszög négyes egységre történő kiegészítéséhez, képviselve az innovatív termékek felhasználói oldalát. A projekt kiváló lehetőséget biztosít a nemzetközi kapcsolatok fejlesztésére, az egészségiparban meglévő hazai innovációs potenciál bemutatására a partnerek számára, ösztönözheti a fejlettebb nyugati-európai régiók nyílt innovációs rendszerével való összekapcsolódást, hálózatépítést, közös H2020 projektek kidolgozását, valamint az innovatív egészségipari KKV-k nemzetközi piacra lépését.

Az OKFŐ szempontjából szakmailag elsősorban azokat az irányokat preferáljuk, amely nem egyszerűen csak közelebb viszik az ellátást a betegekhez, hanem ezt a jelenlegi próbálkozásoknál hatékonyabb módon is teszik. Ebben a technikai-technológiai innovációs együttműködésnek kiemelt szerepe lehet, mivel általa nemcsak az egyes egészségügyi szolgáltatások - a populáció mind szélesebb köre számára való - elérhetőségének „egyszerű” biztosítását, illetve növelését lehet megcélozni, hanem azt az egyéni és a rendszer szintű hatékonyság növelésével is tudjuk ötvözni. A telemedicina és az e-health is ehhez kapcsolódó olyan hatékonysági kulcskérdés, amely a fekvőbeteg ellátást kiváltó szolgáltatások súlyának – a járóbeteg ellátás, illetve az integrált és átmeneti ellátások és az otthonápolás szerepének erősítés révén megvalósuló - növelése mellett a monitorozás, a beteg otthonában történő szakorvosi távkonzultáció, az otthoni rehabilitáció, a beteg otthonában megvalósítható kemoterápia, a kónikus pszichiátria stb. területén tud további eredményeket hozni. Mindezt hasznosan kiegészítheti, hogy lehetőség nyílik az innováció, valamint az egészségügyi és a szociális szolgáltatások együttműködési lehetőségeiről szóló nemzetközi tapasztalatcserére és további lehetőségek feltárására. Mindezek alapján nemcsak az egyes rövidesen záró projektek eredményeinek hasznosítása és fenntartása, hanem a fenntartott intézményeink egyes ellátási szerepeinek újragondolásához is további inputtal szolgálhat a projekt.

Stratégiailag érdekes lehetőségként merül fel, hogy ha a projekt keretében eredménytermékként nem egyszerűen csak konkrét otthonápolási innovációkat és a hozzájuk kapcsolódó ellátás-szervezési, technológiai-innovációs tevékenységekre koncentrálunk, hanem megvizsgáljuk egy otthonápolási technológiai és ellátási innovációs módszertani központ létrehozásának feltételeit és módját, ami által esélyünk lehet arra is, hogy a téma ne csak a kötelező fenntartás végéig tartson. Az egyszeri szakmai javításon túl rendszerszintű feladattá és elemmé tehetnénk a folyamatos innovációt az otthonápolás területen azzal, hogy egyrészt annak módszertanát – nemzetközi példákon keresztül – megismerjük, másrészt annak hazai változatát megalkotjuk.

Projekt megvalósításának tényleges kezdete

2019. 04. 01.

Projekt fizikai befejezésének határideje

2022. 06. 30.

Projekt fizikai befejezésének tényleges határideje

N/A

Kötelező mondat

A projekt az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alapjának 85%-os támogatásával valósul meg, amelyet a magyar partnerként közreműködő ÁEEK esetében a 396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet és az 50/2017. (XII. 29.) NGM rendelet vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően magyar költségvetési társfinanszírozás és az uniós forrást megelőlegező támogatás egészít ki.

Logók

A projekt weboldala és eredmények

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/HoCare2.0.html

Közérdekű információk

HoCare 2.0 – közérdekű adatok