Projekt cím Az Európai Egészségügyi Adattérre vonatkozó együttes fellépés
Projektazonosító 101035467 - TEHDAS - Health Programme, HP-JA-04-2020
Támogatási szerződés azonosító 101035467
Projekt cím angolul Joint Action Towards the European Health Data Space – TEHDAS
Támogató program Az Európai Unió harmadik egészségügyi programja, 2014–2020 (3rd EU Health Programme)
Támogatás a programból (Pénznem) EUR
Támogatás a programból (összeg) € 2.500.000,00
Projekt teljes költségvetése (összeg) € 4.166.666,67
Az OKFŐ-re jutó támogatás a programból (összeg) € 50.461,20
Az OKFŐ-re jutó támogatás  a programból (%) 60 %
Az OKFŐ-re jutó hazai társfinanszírozás (%) 0 %
Az OKFŐ által biztosított önerő intézményi forrásból (%) 40%
Támogatást igénylő A finn innovációs ügynökség, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto - Sitra (The Finnish Innovation Fund Sitra, Itämerenkatu 11 – 13, 181 Helsinki, Finland)
Főkedvezményezett A finn innovációs ügynökség, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto - Sitra (The Finnish Innovation Fund Sitra, Itämerenkatu 11 – 13, 181 Helsinki, Finland)
Konzorciumi partnerek száma összesen 26 nemzeti kompetens hatóság (Competent Authority - CA) és 22 közreműködő kapcsolt szervezet (Affiliated Entity – AE)
Projekt célja

Az Európai egészségügyi adattér (EHDS - European Health Data Space) létrehozásával kapcsolatos ajánlások kidolgozása annak érdekében, hogy az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) nemzeti szinten az egészségügyi ágazatban történő alkalmazása és az ennek kapcsán felmerülő lehetséges különbségek ne akadályozzák az egészségügyi és genetikai adatok kutatási és ellátási célokból történő határokon átnyúló szabad áramlását.
A projekt olyan közös szakpolitikai ajánlásokat kíván kidolgozni, amelyeket az EU tagországok és az EU Bizottság saját és/vagy - az Európai Tanácson keresztül - közös fejlesztési programjaikban tudnak majd felhasználni (pl.: operatív program tervezés és kiemelt projekt előkészítés során).
Az együttes fellépés keretében egyúttal feltárásra kerülnek olyan tagállami és/vagy nemzetközi jó gyakorlatok, amelyekre a közös szakpolitikai ajánlásokat majd építeni lehet.

A projekt rövid összefoglalása

A projekt 8 munkacsomagra oszlik:
WP 1    Projekt-koordináció
Ez a munkacsomag biztosítja a projekt menedzsmentjét, koordinációját és irányítását, valamint a terveknek megfelelő megvalósítását, az előrehaladás nyomon követését (monitoring), valamint a jelentések elkészítését és határidőre történő benyújtását. Az esetlegesen felmerülő szerződésmódosítások előkészítését és lebonyolítását, szükség szerint.

WP 2    Projekt-eredmények disszeminálása
A munkacsomag célja, hogy elősegítse a projekt céljainak és kimeneti termékeinek megismerését. A kijelölt célcsoportok és az állampolgárok számára elérhetővé váljanak a projekt eredményei. 

WP 3    A projekt működésének és eredménytermékeinek értékelése
A munkacsomag keretében közreműködő partnerek ellenőrzik, hogy a projekt a tervek szerint valósul-e meg, és eléri-e a kitűzött célokat.

WP 4    Elérhetőség, elkötelezettség és fenntarthatóság
Az együttes fellépés eredményeinek megvalósítása elősegítése érdekében a nemzeti és nemzetközi érdekelt felek (stakeholderek) bevonása, igényeik és elvárásaik, továbbá gazdasági fenntarthatósággal kapcsolatos nézeteik feltárásával, megismerésével és integrálásával.

WP 5    Adatok megosztása az egészség érdekében
A munkacsomag - a bizalmon, az állampolgári szerepvállaláson és a közjóhoz kapcsolódó célokon alapulva - átlátható és FAIR működési keretrendszert és irányítási modelleket dolgoz ki az egészségügyi adatok cseréjéhez és másodlagos felhasználásához.

WP 6    Kiválóság az adatminőségben - Kiváló adatminőség
A munkacsomag eredményei útmutatást fognak nyújtani az adatminőség-biztosítással és a szemantikus interoperabilitási (a közszolgáltatások információ rendszereinek együttműködésre és egységes használatra való képessége érdekében betartandó szervezeti, szemantikai és technikai szabványok, előírások, ajánlások, módszerek és eszközökre vonatkozó) megoldásokkal kapcsolatban.

WP 7 A hálózati csomópontok összekötése
A munkacsomag megoldási javaslatokat (az Európai Interoperabilitási Keretrendszerbe illeszkedő opcionális lehetőségeket) dolgoz ki az Európai Egészségügyi Adattér (European Health Data Space –EHDS) technikai interoperabilitási elemeire vonatkozóan.

WP 8 iCitizen 
javaslatok kidolgozása:

•    Az európai polgárok ösztönzésére, hogy adataikat megosszák és aktívan vegyenek részt az EHDS létrehozásában 
•    az Európai Bizottság és a tagállamok részére, különös tekintettel az állampolgár által gyűjtött és felügyelt egészségügyi adatok felhasználására a jövőbeni járványok megelőzése és nyomon követése, valamint a K+F és innováció támogatása céljából.
•    A polgárok jobb tájékoztatása érdekében az egészségügyi illetve egészséggel kapcsolatos adatok gyűjtésének céljairól, módjáról, feltételeiről és hasznosítási lehetőségeiről.
•    Javaslat készítése az adatmegosztás és kontroll nemzeti és határon átnyúló hálózatának létrehozását és fenntartását elősegítő altruizmus szerepéről és felhasználási területeiről (Az egészségügyi adatok altruisztikus alapon (a közjó érdekében) történő felhasználása engedélyezésének lehetőségeiről, feltételeiről, illetve az adataltruista szervezetek uniós elismeréséről és szerepéről.

Az EMMI egészségügyért felelős államtitkára az Országos Kórházi Főigazgatóságot (OKFŐ-t) jelölte ki, hogy konzorciumi partnerként és kedvezményezettként vegyen részt a projektben.
Az OKFŐ részvétele mellett közreműködő kapcsolt szervezetként a Semmelweis Egyetem (Egészségügyi Közszolgálati Kar, Egészségügyi Menedzserképző Központ – EMK) vesz részt a projektben. A közreműködő kapcsolt szervezetek a projekt végrehajtáshoz szaktudást, kapacitást bocsátanak rendelkezésre. 

 

Az OKFŐ illetve Magyarország számára is lényeges, hogy az adatkormányzási (data governance) modellek és magatartási kódexek (code of conduct), valamint az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) egészségügyi ágazatban való nemzeti alkalmazásának lehetséges különbségei - a személyes adatok védelme, a kiberbiztonság és a nemzeti adatvagyon megóvásának szem előtt tartása mellett - ne akadályozzák az egészségügyi és genetikai adatok határokon átnyúló szabad áramlását.

Az EESZT már meglévő és a fejlesztések révén jövőben bővülő adatvagyonának megfelelő hasznosítása a személyre szabott gyógyításban, a prevencióban és a hatékony ellátásszervezésben, továbbá a K+F és az innováció terén nagymértékben függ attól, milyen mértékben sikerül az EESZT-t bekapcsolni az Európai Egészségügyi Adattérbe (European Health Data Space – EHDS).

Az OKFŐ által vezetett munkacsomag/feladat: Az adat altruizmus eseteinek vizsgálata és ösztönzése a lakosságnál elérhető egészségügyi adatok EHDS-be való integrálása érdekében (wp8, a French Data Hub francia partnerrel közös vezetésben)
Az OKFŐ és az SE EMK ezért közreműködik a WP 4-8 munkacsomagok feladataiban. Ezeken belül aktív közreműködőként szerepet vállal a következő feladatok elvégzésében:

-    WP4 – Task 4.1: Az országok elvárásainak feltérképezése online „országlátogatások” útján

-    WP4 – Task 4.3: Fenntarthatósági terv készítése

-    WP5 – Task 5.2: Az adatok másodlagos felhasználásának lehetővé tétele a GDPR elérő értelmezéseinek összehangolásával

-    WP5 – Task 5.4: Opciók kidolgozása az EHDS irányítási modelljeihez, valamint a nemzeti „adatmegosztási és hozzáférési hatóságok” szerepének illetve azok hálózatának modellezése

-    WP6 (Task 6.1 és Task 6.2): Az EHDS adatminőség-biztosítási keretrendszer (Data Quality Assurance Framework - DQAF) kidolgozása az alábbiak révén:
•    a meglévő európai jogszabályok értékelése,     
•    az EHDS szemantikus interoperabilitási keretrendszerének kialakítása (egységesen értelmezett adattartalmak, kód-használat illetve értelmezések meghatározása)
•    Az egymással közvetlenül kommunikáló hálózati végpontokat összekapcsoló (peer-to-peer - P2P) infrastruktúrák meglévő közös („föderált”) adatmodelljeinek értékelése
•    EHDS szemantikus interoperabilitási keretrendszer kidolgozása.

-    WP7 – Task 7.3: Az EHDS-en belüli másodlagos adat-felhasználási szolgáltatások meghatározása:
•    a szolgáltatás nevét, a bemeneti paramétereket, a szolgáltatás kimeneteit és a szolgáltatási problémák ellenőrzését támogató hibakódokat tartalmazó alkalmazásprogramozási felület (Application Programme Interface - API) megtervezése révén;
•    a szolgáltatás-validálási protokollt a WP5 keretében kidolgozásra kerülő igazgatási modellek opcióival történő összehangolása révén, hogy új csomópontokat lehessen befogadni.

-    WP7 – Task 7.4: Opciók kidolgozása az EHDS architektúra és az EHDS szolgáltatások kiépítésének infrastruktúrájához (Ez magában foglalja az összekapcsolás technológiai alapjait, beleértve: az összekapcsolás várható csomópontjainak típusait, a csomópontok számítástechnikai kapacitásait, az integrációs kapcsolat felépítéséhez és fenntartásához használandó kommunikációs protokollokat, a csomópontok tárolási kapacitásait, a csomópontok hálózati kapacitásait a normál csomópontok, a szuper csomópontok és a könyvtár csomópontok stb. számára).
•    A WP6-tal szoros együttműködésben elemzésre kerülnek az adatbiztonságra és az adatvédelemre szolgáló álnevesítési és anonimizálási követelmények és adatkezelési megoldások, beleértve a FAIR-elvek és GDPR követelmények konkrét elemeit is.

-    WP8 – Task 8.3: Ajánlások kidolgozása az EHDS-hez az állampolgárok érzékenyítésének és az egészségügyi adatokkal kapcsolatos szerepvállalásának lehetővé tétele érdekében

-    WP8 – Task 8.4 és Task 8.5: A nemzeti adataltruizmus-definíciók és rendszerek áttekintése, valamint a GDPR-nek megfelelő adat-altruizmus mechanizmusok és módszerek ajánlása az EHDS fejlesztéséhez

Projekt megvalósításának tényleges kezdete 2021.02.01.
Projekt fizikai befejezésének határideje 2023.07.31.
Projekt fizikai befejezésének tényleges határideje N/A
Kötelező mondat

Az Európai Unió harmadik egészségügyi programja által társfinanszírozott projekt

Logók

A projekt weboldala és eredmények https://tehdas.eu/
https://tehdas.eu/results/tehdas-probes-matrix-of-data-altruism-definitions/
Közérdekű információk TEHDAS - közérdekű adatok

 

Szakmai közlemény - Szakpolitikai fórum keretében került megvitatásra az Európai Egészségügyi Adattérre vonatkozó javaslat
Release - Policy Forum Discusses European Health Data Space Proposal

Országlátogatás – Magyarországi Tájékoztató
Country visit – Hungary Factsheet

TEHDAS projekt előzetes ajánlásokat tett közzé az európai egészségügyi adattér (EHDS) önkéntes adatmegosztásának lehetővé tételére
TEHDAS presents preliminary recommendations to foster ‘data altruism’
Primary recommendations to foster GDPR-compliant data altruism mechanisms for the EHDS

TEHDAS projekt konzultációt folytatott- az európai polgárok támogatják az egészségügyi adatok másodlagos felhasználását
TEHDAS consultation: Citizens support the secondary use of health data when it matches their ethical values

A TEHDAS konzultációt folytatott az érdekeltekkel az európai egészségügyi adattér (EHDS) technikai infrastruktúrájáról
TEHDAS project has consulted with stakeholders on EHDS technical infrastructure

A TEHDAS európai partnerei elkötelezettek az egészségügyi adatok mindenki javára történő felhasználása mellett
European Stakeholders Determined to Advance the Use of Health Data for the Benefit of All

2023.04.23 Brüsszel-Workshop az egészségügyi adatok altruizmusáról-Összefoglaló
Workshop summary on health data altruism- 27.04.2023 Brussels

Workshop összefoglaló az egészségügyi adatok altruizmusáról - 2023.04.27. BRÜSSZEL - TEHDAS WP8 Munkacsoport 8.2 eredményei
Workshop summary – WORKSHOP ON HEALTH DATA ALTRUISM- TEHDAS WP8 Deliverable 8.2 -The conclusions- Brussels 27042023