Projekt cím Egészségügyi szakmai és a "DigitAl team" készségek fejlesztése
Projektazonosító 101101139
Támogatási szerződés azonosító 101101139
Projekt cím angolul Health Professionals' and the “DigitAl team” SkillS advancement (H-PASS)
Támogató program EU4H-2022-PJ-06
Támogatás a programból (Pénznem) EUR
OKFŐ-re jutó támogatás a programból (összeg) € 736.127.47
Projekt teljes költségvetése (összeg) € 3,578,893.05
A teljes projektre megítélt támogatás (összeg) € 2,863,114.45
Az OKFŐ-re jutó támogatás a programból (%) 80 %
Az OKFŐ-re jutó hazai társfinanszírozás (%) 0 %
Az OKFŐ által biztosított önerő intézményi forrásból € 184,031.87
Támogatást igénylő Országos Kórházi Főigazgatóság
Főkedvezményezett Országos Kórházi Főigazgatóság
Konzorciumi partnerek száma összesen 12 (+ 1 Társult szervezet)
Projekt háttere és célja

A technológiai innovációk egyre nagyobb követelményeket támasztanak az egészségügyi humánerőforrás oktatásával és készségfejlesztésével szemben. Az egészségügyi rendszerek digitalizációja jelentős változásokat eredményez az egészségügyi szolgáltatások teljesítményében, miközben hatással van az ellátás minőségére és az egészségügyi szakemberek napi gyakorlatára. A COVID-19 világjárvány katalizálta a rendszerinnovációt, és a társadalmi távolságtartási intézkedéseknek köszönhetően felgyorsította a digitalizációs és automatizálási folyamatokat. A technológia felgyorsulása elkerülhetetlenül lehetőséget teremt az egészségügyi dolgozók kompetenciáinak javítására, a készséghiány felszámolására, a képesítések korszerűsítésére és a közegészségügyi készségek felértékelésére. A transzverzális készségek fejlesztésével a projekt lehetővé teszi, hogy az egészségügyi szakemberek jobban felkészüljenek a személyre szabott ellátás nyújtására és a nem rutinszerű feladatok komplex környezetben történő elvégzésére.
A H-PASS projekt partnerei kormányzati szervekből, kutatóintézetekből oktatókórházakkal és egészségügyi szolgáltatókkal közvetlen kapcsolatban álló akadémiai intézményekből, valamint az egészségügyi humánerőforrás oktatásra és annak virtuális platformokon keresztül történő megvalósítására összpontosító szervezetekből áll. Valamennyi partner az egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés területén tevékenykedik európai, nemzeti vagy regionális szinten.
A H-PASS projekt célja a változás elindítása azáltal, hogy digitális készségeket és csoportkompetenciákat fejleszt a digitális technológiák jobb kihasználásához, ami kiegyensúlyozottabb munkaterhelést eredményez valamennyi résztvevő egészségügyi szakma számára. Az egészségügyi ökoszisztémán belüli digitális átmenet alapvető hozzáállás- és magatartásbeli változásokat követel meg az egészségügyi dolgozók részéről. A projekt további célja, hogy a klinikai személyzet képessé váljon gyorsabban és rugalmasabban reagálni az egészségügyi ellátás változó környezetére, egyrészt növelve az egészségügyi dolgozók mindezt megalapozó ellenállóképességét, másrészt a változásért felelős szereplők hálózatának létrehozásával előmozdítva az új készségek és kompetenciák elterjedéséhez szükséges szemléletváltást.

A H-PASS projekt általános célkitűzései
• az EU-tagállamok támogatása az egészségügyi szakmai csoportok kompetenciáinak és az egészségügyi humánerőforrás rugalmasságának fejlesztésében a transzverzális és digitális készségek képzésével kapcsolatos ismeretek bővítése, új megközelítések és módszerek, valamint naprakész ismeretek nyújtása révén;
• az EU-tagállamok támogatása az egészségügyi ellátások során tapasztalt, bizonyos transzverzális és digitális készségek nem megfelelősége vagy hiánya miatti nehézségek leküzdésében, ezzel elősegítve az egészségügyi humánerőforrás fejlesztésre irányuló EU-tagállamok közötti tudásmegosztást és cserét;
• a digitálisan képzett egészségügyi munkaerő fejlesztése érdekében új módszertanok kidolgozása;
• olyan képzési program és innovatív tanulási környezet kialakítása és kísérleti kipróbálása, amely specifikus és egymáshoz kapcsolódó modulokat, megfelelő szinkron és aszinkron tevékenységeket, valamint a transzverzális és digitális készségekre vonatkozó képzési tananyagokat és eszközöket tartalmaz, amelyek biztosítják a szükséges, naprakész ismereteket, és választ adnak a készséghiányokra;
• a helyes gyakorlatok átvehetőségének előmozdítása érdekében a H-PASS képzési program európai szintű elterjesztése valamint a digitális érettség, műveltség, felkészültség és az egészségügyi képzési rendszerekbe történő integrációja.

Célcsoportok
A H-PASS képzési program fő célcsoportja a klinikai személyzet, beleértve az orvosokat és szakorvosokat, ápolókat és gyógyszerészeket. A projekt a szakmai csoportok számára az egészségügyi dolgozók digitális érettségi szintjéhez, a helyi környezethez és a szakmai célcsoportok igényeihez igazodó fejlesztést biztosít. A projektben különös hangsúlyt kapnak azok az egészségügyi szakemberek, akik a digitális modulok elvégzése során vezető szerepet vállalnak a digitális átalakulás kihívásaihoz történő alkalmazkodás támogatásában. Ők olyan vezetői készségekkel lesznek felvértezve, amely képessé teszi őket arra, hogy a változás élére álljanak, és hatással legyenek a többi egészségügyi szakember hozzáállására és attitűdjére. A projekt első szakaszában a nem klinikai személyzet is bevonásra kerül, akik véleményüket és tapasztalataikat megosztva hozzásegítik a klinikai személyzetet a digitális egészségügyi tudatosság, érettség és műveltség kialakításához és növeléséhez.
További a H-PASS projektbe bevonandó érdekeltek: pl. egészségügyi szakemberek, oktatói hálózatok, szabályozó szervek és politikai döntéshozók.

A projekt konkrét célkitűzései
A jól működő egészségügyi szakmai csoportok tudásfelhalmozásának támogatása.
• A jobb teammunka és a hatékonyabb együttműködési gyakorlat érdekében az egészségügyi intézményekben a tudás, a gyakorlatok és a módszerek megerősítése.
• Az egészségügyi szakmai csoportok kompetenciáinak azonosítása és elemzése a rugalmasság, és az alkalmazkodóképesség növelése érdekében.
• A készségigények mélyebb feltárása és a hiányosságok pótlása bizonyos transzverzális és digitális készségek terén.
Kézikönyvek készítése az egészségügyi humánerőforrás általános képzéséhez és továbbképzéséhez.
• Gyakorlati anyagok biztosítása a H-PASS képzési program megvalósításához, pl. képzési terv, képzési anyagok 6 nemzeti nyelven.
• Az innovatív tanulási környezet biztosításához segítői útmutatók kidolgozása.
Egészségügyi szakemberek képzése
• A teamek ellenálló képességének, az alapvető és haladó digitális készségek és bizonyos transzverzális készségek fejlesztése, alaposan kidolgozott és összekapcsolt modulokkal, megfelelő szinkron és aszinkron tevékenységekkel, képzési anyagokkal és eszközökkel.
Új megközelítés beépítése a képzésbe
• A szakmaközi oktatás és a közös-értékalkotási módszertan felhasználása és integrálása a tanítási és tanulási módszerekbe.
• Új szemléletmód, megközelítés kialakítása a klinikai személyzet körében, miáltal az újonnan képzett "digitális változás ügynökök" alulról felfelé irányuló stratégiaként megvalósíthatják a digitális készségek elterjesztését különböző egészségügyi intézményekben, különböző szakmacsoportokban és szakterületeken.
• Az egészségügyi szakemberekből "digitális változás ügynökök" képzése, akik képesek lesznek az újonnan megszerzett tudást a gyakorlaton túlra vinni, társaik számára képzéseket tartani és alulról felfelé irányuló stratégiaként elősegíteni a hálózatépítést és a kapacitásépítést.
Ajánlások megfogalmazása a digitális egészségügyi humánerőforrásra vonatkozóan
• A digitális egészségügyi ismeretek fejlesztését és a gyorsabb digitális átállást elősegítő feltételek/intézkedések, valamint az ezeket akadályozó körülmények összefoglalása.
• A politikai döntéshozók számára olyan ajánlások megfogalmazása a digitális érettség, műveltség, felkészültség és integrációra vonatkozóan, amelyekkel egy felülről lefelé irányuló stratégia keretében javítható az európai egészségügyi rendszer teljesítménye.

A projekt rövid összefoglalása

Az új digitális képzési programokat, modulokat és az ehhez szükséges innovatív tanulási környezetet pilot jelleggel 6 országban (Cipruson, Görögországban, Magyarországon, Olaszországban, Litvániában és Romániában) teszteljük és validáljuk, majd a 6 uniós tagállam pilot képzési tanulságait beépítjük a véglegesített képzési modulokba. A H-PASS jelentős figyelmet fordít majd az érdekelt felek bevonására és elköteleződésére nemzeti, regionális és uniós szinten is, továbbá keresni fogja más uniós kezdeményezésekkel a szinergiákat annak érdekében, hogy a H-PASS képzések az EU-n belüli minél szélesebb körben elterjedhessenek.
A projekt 6 munkacsomagra oszlik
WP 1 Projektmenedzsment és értékelés – a projekt tervezésének napi irányítása, az intézkedések és feladatok koordinálása, a konzorciumi partnerek közötti együttműködés elősegítése a projekt teljes életciklusa során.
WP 2 Disszemináció – a projekt külső kommunikációs, terjesztési és hasznosítási tevékenységei, amelyek biztosítják a projekt láthatóságát és folyamatos vizuális megjelenését a nyilvánosság és az érintett célközönség számára.
WP 3 Programtervezés és tartalomkészítés – koncepcióba foglalja a H-PASS képzési programot, meghatározza a tanfolyami modulok szerkezetét és sorrendjét, az összetevőket és a tartalmat a klinikai személyzet előre meghatározott csoportjai számára. Ide értve a kezdeti készségszűrést és a mélyreható feltérképezési gyakorlatot, az egészségügyi ellátás digitális átalakításával kapcsolatos készség igényfelmérést, és a transzverzális készségek hasznosítását (az OKFŐ itt részt vesz a jelenlegi képzések minőségi feltérképezésben, a tartalomkészítésben és a képzési tanfolyamok szerkezetének meghatározásában, a programtervezésben, a H-PASS képzési terv felülvizsgálatában).
WP 4 Képzési anyagok kidolgozása – az OKFŐ a ciprusi INHWE Ltd.-vel együtt társvezető ebben a munkacsoportban. A WP4 képzési anyagokat fog kidolgozni a kísérleti projektekhez, és felel a tanfolyamok végrehajtásának általános előkészítéséért, a H-PASS képzési program 6 tagállamban történő megvalósításáért, a képzési anyagok módosításáért. A kísérleti végrehajtás tanulságait egy kísérleti értékelő workshopon fogják a partnerek megvitatni. A képzési anyagok modulonkénti módosítása és véglegesítése a 6 tagállamban megtartott tanfolyamok alapján történik majd.
WP 5 Online tanulási környezet – a munkacsoport célja egy hatékony online tanulási környezet létrehozása a virtuális valóság és az online adattár felhasználásával a H-PASS képzési tanfolyamai számára. Ezek a tanítási és tanulási módszerek és eszközök biztosítják, hogy a H-PASS kulcsfontosságú tanulási céljait a helyi intézmények által megvalósított vegyes tanfolyam részeként a képzéseken részt vevők részben aszinkron módon teljesíthessék. Az online platform a H-PASS képzési anyagokat az összes érdekelt fél számára elérhetővé teszi, akár online önálló tanulás, akár hibrid képzés útján, és interaktív online adattárat biztosít az összes H-PASS képzési anyagnak, hogy könnyen hozzáférhető és felhasználóbarát legyen a további felhasználás érdekében.
A rendszer egy virtuális valóság környezetet is létrehoz, amely egy valós egészségügyi környezetet szimulál, és nagyobb kontextust biztosít az elméleti digitális készségekhez, így a gyakorlati készségek biztonságos virtuális környezetben gyakorolhatók (pl. kórház vagy alapellátási környezet, a csapatmunka valós szimulációjával).
WP 6 Fenntarthatóság és szinergiák – A WP6 tevékenységei a H-PASS pénzügyi, társadalmi és környezeti fenntarthatóságának megteremtésére, valamint a H-PASS érdekeltek ökoszisztémájának létrehozására irányulnak. A H-PASS ökoszisztéma számos egymással kapcsolatban álló érdekelt félből és szervezetből fog állni, a szabályozóktól a munkaerő-szervezetekig, az egész életen át tartó képzéseket nyújtó szolgáltatókig és a technológiai innovátorokig, akik hajlandóak együttműködni és követni az egészségügyi humánerőforrás számára szóló kompetenciák átadására és átképzésére irányuló célkitűzéseket. A WP6 biztosítja továbbá a H-PASS projekt szinergiáit más uniós kezdeményezésekkel, folyamatban lévő projektekkel, uniós bevált gyakorlatokkal, stratégiai programokkal és forrásokkal.
A 12 (+ 1 Társult szervezet) tagú konzorcium részvételével megvalósuló projektet az Országos Kórházi Főigazgatóság, mint vezető konzorciumi partner koordinálja. A Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja társult szervezetként vesz részt a programban.
Az OKFŐ a WP1 koordinánciója mellett a WP3 munkacsomagban vezetőként, a WP4 munkacsomagban társvezetőként, a WP2, WP5, WP6 munkacsomagban partnerként vesz részt. A koordinátori feladatok és a H-PASS képzési program koncepciójának kidolgozása mellett többek között a H-PASS érdekeltek ökoszisztémájának feltérképezésében és elemzésében, a H-PASS koordinációs és együttműködési irányelvek kidolgozásában, a szinergiák elemzésében és az EU stratégiai programjainak és forrásainak nyomon követésében, valamint a H-PASS fenntarthatósági terv kidolgozásában működik majd közre.

Projekt megvalósításának tényleges kezdete

2023.05.01.

Projekt fizikai befejezésének határideje

2026.04.30.

Projekt fizikai befejezésének tényleges határideje

N/A

Kötelező mondat

A H-PASS-t az Európai Unió EU4Health programja társfinanszírozza a 11101139 számú támogatási megállapodás (HaDEA) keretében

Logók

 

 

A projekt weboldala és eredmények

Linkedin

H-PASS Honlap

Közérdekű információk

H-PASS - közérdekű adatok

2023.05.16-17. között Budapesten került megszervezésre az OKFŐ H-PASS elnevezésű új nemzetközi projektjének nyitó-konferenciája

H-PASS the Health Professionals' and the “DigitAl team” SkillS advancement project has been launched in Budapest

Egy éve indult el az H-PASS projekt
We Celebrate the 1st Anniversary of the H-PASS Project

Milyen lesz a jövő egészségügyi humánerőforrás képzése? Összefoglaló az H-PASS ciprusi félidei konferenciájáról
Paving the Way for Future Healthcare Training- H-PASS Interim Meeting Highlights 12-14 June 2024,Cyprus