Projekt tartalmának bemutatása: 
Az OKFŐ konzorcium vezetésével és egyetemi konzorciumi partnerek (SZTE, PTE, DE) részvételével megvalósuló EFOP-2.2.0-16-2016-00002 azonosító számú „Gyermek és ifjúságpszichiátria, addiktológiai és mentálhigiénés ellátórendszer infrastrukturális feltételeinek fejlesztése” elnevezésű kiemelt projekt alapvető célja a 18 év alatti lakosság mentális egészségi állapotának javítása, a gyermek-és ifjúságpszichiátriai, addiktológiai és mentálhigiénés ellátórendszer fejlesztése és a korszerű, költséghatékony működtetés feltételeinek kialakítása. A projekt hatásaként javulhat a fiatalok lelki egészségi állapota, csökkennek a területi és társadalmi egyenlőtlenségek, korszerűsödik, és egyes helyszíneken létrejön a gyermek vagy serdülőkori addiktológiai/pszichiátriai ellátások komplex rendszere. A kiemelt projekt lényegi és központi eleme a gyermekpszichiátriai ellátórendszer területi hozzáférésének javítása az ország minden régiójában. 
 
A projekt célja:
 • A projekt alapvető célja a 18 év alatti lakosság lelki egészségi állapotának javítása, az érintett populáció ellátáshoz való hozzáférésben meglévő egyenlőségek csökkentése.
 • A korszerű terápiás módszereknek teret adó egészségügyi infrastruktúra fejlesztése – korszerű tér biztosítása a megújuló és bővíthető kapacitásoknak.
 • A geográfiai hozzáférés biztosítása olyan térségekben, ahol eddig nem volt ellátás.
 • Új ellátási modalitások tárgyi és szakmai feltételeinek megteremtése.
 • Az ellátórendszer rugalmasságának és alkalmazkodóképességének javítása az egészségügyi ellátórendszer korszerű és költséghatékony működtetése mellett.
 • A mentálhigiénés ellátórendszerek közötti hálózatépítés elősegítése, a team-szerű működés előmozdítása a rendelkezésre álló eszközökkel.
 • Egyenlőtlenségek mérséklése a mentális egészség területén, a mentális egészség, mint érték kezelése, befektetés a mentális egészségbe.
 • Az értékelési és finanszírozási rendszer fejlesztése, új működési modellek kialakítása a szükségletfelmérés és helyi válaszok kialakítása területén.
 • A projekt keretében megvalósuló alprojektek: 

I. alprojekt: Egészségügyi Infrastruktúra-fejlesztés a gyermekpszichiátria és gyermek addiktológia területén. Része még az eszközbeszerzés a kedvezményezett intézményeknek.

II. alprojekt: „ami az infrastruktúra körül van” Korai intervenciók a közösségekben, az egészségügyi szakellátás közösségi beágyazottságának javítása. Helyi mentálhigiénés team-ek fejlesztése.

IV. alprojekt: Szakemberképzés, továbbképzés a területi hozzáférés javítása érdekében.

V. alprojekt: „ami az infrastruktúra magas színvonalú működtetéséhez kell”. Szakmai szabályozó anyagok készítése a megújuló gyakorlatért, korai kezelésbe vétel a társ-szakmák együttműködésében, új eszközök adaptálása.

VI. alprojekt: „ami az infrastruktúrából/infrastruktúrától nem látható”. A megvalósuló intervenciók hatékonyságának és hasznosulásának értékelése, Betegelégedettség/orvos-beteg kommunikáció, helyi válaszkészséget támogató gyorsértékelési és helyzetfelmérési módszerek alkalmazása fenntarthatósági rendszerterv készítése.

 
A projekt keretében megvalósuló tevékenységek:
I. Alprojekt
 • Az I. alprojekt keretében a projekt országosan 13 helyszínen valósít meg infrastruktúrafejlesztést, melynek keretein belül öt helyszínen (Miskolc, Kecskemét, Pécs-INDIT Közalapítvány, Pécs (PTE), Szeged (SZTE)) új épület kivitelezése kerül sor, melyek megvalósítását szintén építéshatósági engedélyezési eljárás előzi meg. Nyolc helyszínen (Nyíregyháza, Fehérgyarmat, Debrecen, Szolnok, Székesfehérvár, Veszprém, Győr, Zalaegerszeg) meglévő kórházi épületekben történő, belső átalakítási, felújítási, korszerűsítési kivitelezési munkák keretében kerül sor kapacitásbővítésre.
 • Tervezetten 7 megvalósulási helyszín számára multifunkciós nyomatók kerülnek beszerzése a projektben.
 • Az infrastruktúra-fejlesztés keretében országosan aktív fekvőbeteg osztályok kerülnek kialakításra Győrben, Miskolcon, Nyíregyházán, Szolnokon, illetve már meglévő fekvőbeteg-ellátás korszerűsítése és kapacitás-bővítése történik meg Pécsett és Szegeden. 
 • A járóbeteg-ellátási és gondozási munka fejlesztése érdekében pedig komplex járóbeteg-ellátó egységek bővítése vagy létrehozása valósul meg Zalaegerszegen, Veszprémben, Székesfehérváron, Nyíregyházán, Fehérgyarmaton, Debrecenben, Szolnokon, Kecskeméten, Szegeden és két helyszínen Pécsett. A projekt így orvosolja a mentálhigiénés szolgáltatások területen észlelt korábbi ellátási hiányosságokat: a gyermekpszichiátria, gyermek- és ifjúsági addiktológia területén megjelent infrastruktúrahiányt.
 • A sajátos ellátási igényű, zavart, esetleg drogfogyasztás miatt vagy más okból agresszív fiatalkorú páciensek ellátása érdekében ún. emelt biztonságú gyermekpszichiátriai ágyakat alakítunk ki Győrben, Miskolcon, Nyíregyházán, Debrecenben, Szolnokon, Szegeden és Pécsett.
 
II. Alprojekt
 • A II. alprojekt a mentálhigiénés problémával érintett gyermekek és fiatalok korai kezelésbe jutásának elősegítése érdekében 10 megyében több mint 200 szakmai és lakossági műhely szervezését vállalta fel 2019. december végéig, elősegítve a problémakörben feladattal rendelkező, különböző ágazatokban dolgozó szakemberekből álló helyi mentálhigiénés teamek létrejöttét és megerősítését. 
 • Az Online Lelki Egészség Tanácsadás (OLET), egy komplex, internet-alapú, anonim és ingyenes konzultációt nyújtó szolgáltatás a problémával küzdő és információt szerezni kívánó potenciális páciensek, illetve szüleik és tanáraik számára. Az OLET szolgálat növeli a rászorulók kezelésbe jutásának és szakellátásba irányításának esélyét, és hozzájárul a mentális problémákkal küzdők kirekesztettségének csökkenéséhez.
 
IV. Alprojekt
 • A IV. alprojekt védőnők, háziorvosok, egészség- és közösségfejlesztők, a gyermekpszichiátriai és addiktológiai gondozók, illetve drogambulanciák munkatársai, továbbá a közoktatási és szociális terület szakemberei számára szervez 1-2 napos, intenzív és interaktív továbbképzési programokat valósított meg a konzorciumi partnerekkel közösen. Összesen mintegy 1800 fő szakember továbbképzésével járult hozzá az ellátás minőségének javításához.
 
V. Alprojekt
 • Az V. alprojekt keretében, a legfontosabb gyermekpszichiátriai betegségekre vonatkozó, jelenleg hiányzó szakmai szabályozók (útmutatók, egészségügyi szakmai irányelvek) kialakítására és módszertani megújítására kerül sor. Az új dokumentumok szintén az alapellátás, az új ellátási formák és a kibővített infrastruktúra jobb és eredményesebb hasznosulását, továbbá a korai kezelésbe vételhez, kezelésre történő motivációhoz és a korszerűbb, mentálhigiénés teamben megvalósuló gondozási munkát szolgálják. Ezenfelül az alprojekt keretében a lakosságnak szóló betegtájékoztatók is kidolgozásra kerültek, valamint a nemzetközi gyermekpszichiátriai mérőeszközök hazai adaptálása, validálása is megvalósult.
 
VI. Alprojekt
 • A VI. alprojekt a projekt keretében megvalósuló közösségi intervenciók és infrastrukturális fejlesztések helyi közösségi beágyazottságának és hosszú távú finanszírozhatóságának megalapozottságát vizsgálta a konzorciumi partnerek bevonásával. Az értékelési munka a létrehozott infrastruktúra hasznosulását és a páciensek és családjuk szükségleteihez való adaptálást segítette elő.

Tevékenységi területei: 

 • Helyi helyzetfelmérési és az alapján történő intézkedési terv alkotási módszertani kidolgozása és gyakorlati tesztelése 10 közösségben.
 • Marginalizált közösségekben észlelhető drog és egyéb mentális problémák vizsgálati módszereinek kialakítása és alkalmazása.

Konzorciumi partnerek által megvalósításra kerülő feladatok: 

 • A helyi ellátók közötti együttműködés mérésére és dokumentálására alkalmas adatgyűjtési eszközkészlet kialakítása és gyakorlati tesztelése. (Debreceni Egyetemhez tartozó feladat)
 • A projektben megvalósuló megyei programok, „szakmai műhelyek” folyamat- és eredményértékelése. (Debreceni Egyetemhez tartozó feladat)
 • A gyermek- és ifjúsági pszichiátriai ellátások (elsősorban járóbeteg-ellátás) páciensek szempontjából történő értékelése, betegelégedettségi vizsgálat megvalósítása. (Debreceni Egyetemhez tartozó feladat)
 • A projektben kialakításra kerülő szakmai szabályozó dokumentumok és lakosság tájékoztatók érthetőségének, felhasználhatóságának a vizsgálata. (Debreceni Egyetemhez tartozó feladat)
 • A gyermek- és ifjúsági pszichiátriai ellátásokhoz kapcsolódó fenntarthatósági és finanszírozási rendszer készítése. (Pécsi Tudományegyetemhez tartozó feladat)
 
A projekt eddigi eredményei:  
 • Az infrastrukturális fejlesztések engedélyezési és/vagy kiviteli tervei 13 helyszínen elkészültek. 12 helyszín (Nyíregyháza, Fehérgyarmat, Veszprém, Székesfehérvár, Zalaegerszeg, Győr, Kecskemét, Szolnok, Miskolc, Pécs INDIT és a Pécsi Tudományegyetem, Debreceni Egyetemem) esetében sikeresen lezárult a kivitelezés. A Szegedi Tudományegyetem esetében zajlik a kivitelezés. Az infrastrukturális fejlesztési helyszínek számára megtörtént a kezelési-gondozási munka során azonnal felhasználható pszichodiagnosztikai tesztek és fejlesztőeszközök kiszállítása, IT eszközök átadása. Az elkészült helyszínek vonatkozásában a mobíliák és orvostechnikai eszközök szállítása megtörtént.
 • Újabb pszcihodiagnosztikai és fejlesztő eszközök kerültek beszerzésre a meglévő, és az újonnan beemelt megvalósítási helyszíneknek.
 • 10 megyében összesen 213 db szakmai- és lakossági rendezvény (műhelymunka, lakossági tájékoztató) valósult meg a fenntartható együttműködést támogató szakmai keretek kialakítása és a fiatalkorban megjelenő mentális problémák megelőzési és a korai kezelési lehetőségeivel kapcsolatos tájékoztatás és figyelemfelhívás érdekében.
 • Kialakításra került az Online Lelki Egészség Tanácsadás (OLET) rendszere, amely egy komplex, internet-alapú, anonim és ingyenes konzultációs lehetőséget biztosít lelki problémák vagy azok gyanúja esetén az érintett gyermekek, szüleik és a gyermekekkel foglalkozó szakemberek (pl. pedagógusok, szociális szféra szakemberei) számára.
 • Az továbbképzésekhez kapcsolódó tananyagok elkészültek, az OKFŐ, illetve az egyetemi konzorciumi partnerek által megvalósított szakmai továbbképzéseken, workshopokon, több mint 1600 fő vett részt. 
 • A Szegedi Tudományegyetemmel (SZTE) megkötött együttműködési megállapodásban foglaltaknak megfelelően átadtuk a védőnői továbbképzés tananyagcsomagját a részükre. A tananyagcsomag átadásának célja, hogy az Egyetem a védőnő alapképzésben szabadon választható kurzust indítson a továbbképzés szakmai tartalma alapján, ezáltal a képzés gyermekpszichiátriai üzenetei, a projektben fejlesztett szakmai ismeretek eljussanak a védőnő hallgatókhoz. A fentiekhez hasonlóan a Debreceni Egyetemmel is aláírásra került az együttműködési megállapodás a védőnői továbbképzés tananyagcsomagjának átadásáról.
 • Kidolgozásra került 16 db szakmai szabályozó dokumentum (ebből 13 egészségügyi szakmai irányelv).
 • 4 db a gyermekpszichiátriában nemzetközileg elfogadottan használt kérdőív és skála magyar adaptálására került sor.
 • A klinikai munka támogatása érdekében kidolgozásra került „A gyermekpszichiátriában alkalmazott kérdőívek, interjúk és tünetbecslő skálák” című szakmai kiadvány, melyet nyomtatott formában, 1000 példányszámban kívánunk terjeszteni a gyermek-és ifjúságpszichiátriai szakemberek között. 
 • A gyermek-és ifjúságpszichiátriai egészségügyi szakmai irányelvekből összeállítottuk a „Gyakori gyermek és ifjúságpszichiátriai kórképek és terápiás javaslatainak gyűjteménye” című kiadványt, amit 500 példányszámban terjesztettünk a gyermek-és ifjúságpszichiátriai szakemberek között.
 • A kidolgozott egészségügyi szakmai irányelvek alapján öt témakörben: evészavarok, viselkedészavarok-, Szorongásos zavarok, hangulatzavarok-depresszió, és kóros szerhasználat fajtánkként 5-5000 db, összesen 25000 db nyomtatott betegtájékoztató elkészült. Ezek tájékoztatók digitális változatai már felkerültek a projekt aloldalára és https://gyermekpszichiatria.hu/ portálra. 
 • Fiatalkorúak számára 5 db figyelemfelhívó, érzékenyítő animációs filmet készítettünk.
 • Kialakítottuk és 6 helyszínen teszteltük a marginalizált közösségekben észlelhető drog- és egyéb mentális problémák lehetséges vizsgálati módszereit.
 • Elkészült a helyi helyzetfelmérési és az az alapján történő intézkedési terv alkotási módszertan, mely 10 településen gyakorlati kipróbálásra is került.
 • A Debreceni Egyetem kidolgozta helyi ellátók közötti együttműködés elősegítésére, illetve az együttműködések intenzitásának és tartalmának dokumentálására és mérésére szolgáló módszertani útmutatókat.
 • Szintén a Debreceni Egyetem szakemberei által kerültek kidolgozásra a gyermek-és ifjúságpszichiátria ellátásokra specifikált betegelégedettségi kérdőívek.
 • A Pécsi Tudományegyetem elkészítette a gyermek-és ifjúságpszichiátriai ellátások hosszú távú fenntarthatóságát támogató finanszírozási és fenntarthatósági rendszertervet.
 • A projekt létrehozta a https://gyermekpszichiatria.hu/ portált, amely a projekt bemutatása mellett a gyermekek lelki egészségével kapcsolatos információkat kíván nyújtani a különböző korú gyermekeket és kamaszokat nevelő családok, pedagógusaik és egyéb segítő szakmák szakemberei számára. A portál további célja, hogy megkönnyítse a korai kezelésbe vételt, ismeretterjesztő cikkeken keresztül segítséget nyújtson abban, milyen jelek, tünetek esetén célszerű gyermekpszichiáterhez (ill. egyéb segítő szakemberhez) fordulni. A portálon már elérhetőek (illetve folyamatosan felkerülnek) a projekt keretében kidolgozott eredménytermékek. Jelenleg olvashatóak, illetve letölthetőek a szülők részére készült betegtájékoztatók (evészavarok, hangulatzavarok, szorongásos zavarok, viselkedészavarok, kóros szerhasználat témákban); az ADHD, Depresszió Bántalmazás, Közösségi média függőség és Evészavarról szóló, kamaszokat felvilágosító animációs oktatófilmek, valamint egyéb, a lelki egészséget támogató ellátásokkal kapcsolatos közhasznú információk.

Projekt önálló honlapja: https://gyermekpszichiatria.hu/

Rendezvényfilm: Gyermek és ifjúságpszichiátria

Betegtájékoztatók - Oktatófilmek:

Tájékoztató gyermek- és serdülőkori hangulatzavarokról
Tájékoztató gyermek- és serdülőkori szorongásos zavarokról
Tájékoztató gyermek- és fiatalkorúak kóros szerhasználatáról
Tájékoztató gyermek- és serdülőkori evészavarokról
Tájékoztató gyermek- és serdülőkori viselkedészavarokról 

Nyomtatható verzió:

Tájékoztató gyermek- és serdülőkori hangulatzavarokról
Tájékoztató gyermek- és serdülőkori szorongásos zavarokról
Tájékoztató gyermek- és fiatalkorúak kóros szerhasználatáról
Tájékoztató gyermek- és serdülőkori evészavarokról
Tájékoztató gyermek- és serdülőkori viselkedészavarokról 

Animációs oktatófilmek:

Hiperaktivitás és figyelemzavar
Evészavar
Depresszió 
Bántalmazás 
Függőség 

Egyéb: