Előzmények
 
A TÁMOP - 6.2.3./12/1 kiemelt projekt megvalósítására a GYEMSZI és a KIFÜ által alkotott konzorcium 2012.06.27-én nyújtott be pályázatot. A Támogatási Szerződés aláírására 2013.03.25-én került sor.
 
A projekt tartalma
 
Magyarországon jelenleg az egészségügy központi szervei feladatkörüknek megfelelően külön-külön gyűjtenek adatokat, ám az általuk összesített és feldolgozott információk részlegesen, vagy redundánsan jutnak el a többi központi irányító intézményhez, az azokat elemezni kívánó döntés előkészítői és döntéshozói körhöz. Hasonlóképpen, a KSH-ban gyűlő, ágazati szempontból fontos adatok rutinszerűen nem kerülnek felhasználásra az elemzések során. A projekt megvalósulásával ezek a különböző adatforrások összefésülve, együttesen válnak elemezhetővé. Jelen fejlesztés, illetve a fejlesztés folyamata során kialakítandó együttműködések által kielégíthetővé válnak az érintett egészségpolitikai szervezetek régóta fennálló, a hatékonyabb és eredményesebb egészségpolitikai döntéshozatalt támogató igényei.
A projekt a megalapozott egészségpolitikai döntéshozatal támogatásán keresztül szolgálja az egészséges társadalom létrejöttét, valamint a munkavégző képesség helyreállítását, hiszen a megfelelő időben és formában előállított információk rendelkezésre állása elősegítheti a minőségi és hatékony egészségügyi rendszer kialakítását. 
Jelen projekt integráns része a Semmelweis Terv megvalósítását szolgáló ún. e-Egészségügy projekt-portfóliónak. Eredményes megvalósulása a Széll Kálmán terv törekvéseit segíti, összhangban van a Digitális Magyarország cselekvési tervvel és szervesen illeszkedik az európai szinten megfogalmazott közép és hosszú távú e-Health törekvésekbe. Utóbbi tekintetében releváns dokumentum az Európai Tanács 2011 novemberében kiadott javaslata az Unió „Health for Growth” programjára a 2014-20 időszakra (egészségügyi adattárak EU szinten való hasznosíthatósága, standardizáltság, költséghatékonyság, határokon átnyúló egészségügyi szolgáltatások), illetve a Bizottság által eEgészségügy TaskForce néven létrehozott szakértői csoport javaslatának kulcselemei („liberate the data”, „use the power of data” és „establish a new legal basis for health data in Europe”).
Az egészségügyi ellátórendszer átalakításának elvi kereteit meghatározó Semmelweis Terv a szükséglet alapú kapacitás-tervezés és az evidencia alapú döntéshozatal megvalósítását, valamint az ezeket támogató szervezetek és információs rendszerek létrehozását az ágazat célkitűzései között azonosítja. Az adósságveszély elhárítását célzó Széll Kálmán terv, napjaink világgazdasági helyzete folyamatos gazdálkodási ésszerűsítésre kényszeríti mind az államigazgatási mind az üzleti szervezetek működtetőit. Az országos informatikai fejlesztések a Digitális Magyarország cselekvési tervben is rögzítésre kerültek, ahol az egészségügyi ágazat vonatkozásában az egyik kulcs-tartalomként azonosításra került a jelen projektjavaslat.
 
Célcsoport
 
Közvetlen célcsoportok
 
Célcsoport: Ágazatirányítás
Hatásterület: A stratégiaalkotási, tervezési és irányítási döntések megalapozottabb, hatékonyabb meghozatala
Társadalmi-gazdasági jellemzők: Az ágazatirányítás szereplőit a megfelelő jogi keretek határozzák meg, hatáskörük, a jogosult adatkörök megállapítása a vonatkozó jogszabályok és belső szabályozások alapján történik.
 
Célcsoport: Ágazati intézmények vezetői és munkatársai
Hatásterület: Az ágazati intézmények megalapozottabb, hatékonyabb működése, amely kiterjed a működés, a javaslattétel, a tervezés, a hatósági eljárások területére is.
Társadalmi-gazdasági jellemzők: Az ágazati intézményekhez tartozó szereplőket a megfelelő jogi keretek határozzák meg, hatáskörük, a jogosult adatkörök megállapítása a vonatkozó jogszabályok és belső szabályozások alapján történik.
 
Célcsoport: Kutatók
Hatásterület: A kutatások hitelességét és megbízhatóságát javítja a forrásul szolgáló, a fejlesztési során megvalósuló megoldások eredményeinek használatba vételi lehetősége.
Társadalmi-gazdasági jellemzők: A kutatók célcsoportja magába foglalja az ágazati és ágazaton kívüli, de tematikusan érintett felsőoktatási intézményi kutatókat, illetve az ágazati kutatási intézmények munkatársait.
 
Célcsoport: Ellátórendszer irányítói és szakszemélyzete
Hatásterület: A népegészségügyi mozgások, a betegutak alakulása, a specifikus szakterületi eredményesség mutatóinak nyomon követése révén javul az ellátás minősége, hatékonyabbá és megalapozottabbá válik az egyes szakterületek ágazati vagy intézményi szintű vezetőinek döntéshozatala.
 
A projekt célja
 
A projekt stratégiai célja, hogy az ágazati monitoring tevékenység eredményei visszakerüljenek az ágazatirányításba, majd ezek felhasználásával az ágazatban a lakosság egészségi állapotát fókuszáltan segítő, az ellátórendszer allokációs hatékonyságát javító döntések születhessenek.
Támogatott egészségpolitikai cél: A lakosság egészségi állapotának javítása jobb minőségű, hatékonyabb, felhasználó központú, de fenntartható ellátás biztosításával
Operatív cél: Az ágazat fontosabb adatköreit integráló és azokat kiaknázó döntéstámogatási rendszer létrehozása, amely hatékonyan segíti és átláthatóbbá teszi a stratégiai döntések bizonyíték-alapú előkészítését és meghozatalát
 
A projekt részcéljai:
 
  1. A magyar egészségügy kapacitásainak stratégiai tervezéséhez szükséges információk egységes rendszerben történő biztosítása, a betegellátás progresszivitásának megfelelően, területi bontásban.
  2. Az ágazat és társtárcák irányító, szolgáltató intézményeinek, szakmai szervezetek vezetőinek és kutatóinak támogatása egzakt, azonos bázisban elérhető, államilag fenntartott információtárral.
  3. A magyar lakosság egészségi állapotát leíró információk egységes rendszerben történő monitorozása, területi bontásban.
  4. Országosan egységes, intézményesített, összehasonlítható kutatói, elemzői, monitorozási együttműködések kialakítása a népegészségügy területén, a bizonyítékokon alapuló népegészségügyi gyakorlat támogatása.
Tovább a részletes szakmai ismertetőhöz >>
 
Főbb adatok
 
Konzorciumi vezető: Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI)
2015. március 1-től Állami Egészségügyi Ellátó Központra (ÁEEK) változott a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet elnevezése.
Konzorcium vezető honlapja: www.aeek.hu
Konzorciumi partner: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ)
Konzorciumi partner honlapja: www.kifu.gov.hu
Projekt megvalósításának időszaka: 2013. február 1. – 2015. december 31.
A szerződött támogatás összege: 1 373 824 500 Ft
A támogatás mértéke: 100%.
Forrás: A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg.
Projekt címe: Országos egészségmonitorozási és kapacitástérkép adatbázis- és alkalmazásfejlesztés
Projektazonosító: TÁMOP-6.2.3-12/1-2012-0001    
Irányító Hatóság:  Emberi Erőforrások Minisztériuma Irányító Hatósági Feladatokat Ellátó Titkárság 
Közreműködő szervezet: Emberi Erőforrások Minisztériuma TÁMOP-TIOP Közreműködő Szervezeti Feladatokat Ellátó Egészségügyi, Szociális és Felzárkózási Főosztály