A nem-fertőző megbetegedések terjedésével a védőnő alapfeladatainak hangsúlya az egészségfejlesztésre, az egészséges életmódhoz szükséges magatartás kialakítására, az egészséget károsító szokások befolyásolására kell, hogy összpontosuljon. Ez egészség-orientált megközelítést, és a hagyományos biomedikális (betegségre, betegre összpontosító) módszerektől eltérő, holisztikusabb szemléletű bio-pszicho-szociális módszerek alkalmazását igényli.
 
A fenti trendek, elvárások jelentős változást, változtatást követelnek a korábbi tradicionális védőnői szerephez, szemlélethez és módszerekhez képest, és új típusú együttműködések kialakítását feltételezik. Mindehhez szükséges:
 
  • rugalmasság, szemléletváltoztatás – új elméleti, gyakorlati módszerek felkutatása, elsajátíttatása és alkalmazása a védőnőellátás területén,
  • reagálás az ellátott személy szükségleteire,
  • a bizalom megteremtése a tudományosan igazolt prevenció iránt,
  • az alapellátásban megvalósuló rövid, közép és hosszú távú preventív ellátás stratégiájának kialakítása,
  • a képzettségnek megfelelő védőnői feladatok érvényesítése, annak megfelelő kommunikálása, és új típusú partneri együttműködés kialakítása az oktató intézményekkel, az egészségügyi ellátórendszerekkel, valamint a szociális és oktatási területtel.
 
A TÁMOP 6.1.4 keretén belül megvalósuló egységes standardizált rendszer működtetéséhez a projekt lezárását követően egy olyan központra van szükség, amely segíti a fenti elvárásoknak való megfelelést. Jelenleg nincs országos hatáskörrel rendelkező, folyamatosan és kiszámítható módon működő, a szakmai tevékenységet módszertani oldalról támogató, a szakmaközi összehangolást elősegítő szervezet, amelynek feladatkörébe integráltan beletartozna az egyes védőnői szakterületek (területi, iskola, kórházi, családvédelmi) feladatainak ellátásához és fejlesztéséhez szükséges szervezési-módszertani, továbbképző, tudományos-kutató, nemzetközi kapcsolati tevékenység. Részfeladatokat ellátó intézmények, szervezetek vannak, de kifejezetten a módszertani feladatokra fókuszáló, a külön-külön tevékenységeket összehangoló, folyamatos tevékenység és kapacitás nincsen.
 
A „Védőnői Módszertani Egység kialakítása” alprojektben egy olyan team-szervezetet hozunk létre és működtetünk, amely összehangolja a védőnői szolgálat működését és a védőnői tevékenységet/feladatokat, hátteret biztosít a védőnői ellátás működését elemző, preventív kutatásokhoz, valamint országos szakmai-módszertani programokat szervez.
 
A Védőnői Módszertani Egység (VME) működtetésével, egységes szemlélettel, folyamatában egymásra épülve támogatni lehet a védőnőket a nő, a várandós anya, a gyermek, az ifjú és a család egészségfejlesztésében, egészségügyi ellátásában és védelmében, szorosan együttműködve az illetékes társszakmák hasonló szervezeteivel, egységeivel.
 
A Védőnői Módszertani Egység állandó infrastrukturális háttérrel működő, elérhető, kiszámítható finanszírozású, önállóan vagy megosztott hatáskörrel és költségvetéssel, valamint konkrét szakmai programmal rendelkező szervezeti egység lesz.