Előzmények
 
A TIOP-2.3.1-13/1-2013-0001 KTIA_13-1-2013-0001 kiemelt projekt megvalósítására a GYEMSZI és konzorciumi partnerei; NISZ Zrt., OEP és KIFÜ által alkotott konzorcium 2013. szeptember 29-én nyújtott be pályázatot. A Támogatási Szerződés aláírására 2013.12.31-én került sor.
 
A projekt tartalma
 
Jelen konstrukció a hazai ágazati e-Egészségügy fejlesztések egyik magprojektje, amelynek fő célja, hogy az ellátórendszer intézményei közötti, ún. horizontális adatkommunikációnak az eszközrendszerét teremtse meg. Ehhez szabványosított üzenettípusokat és csatolókat, eseménykatalógust és arra épülő központi EHR tárolást, digitális képtovábbítást, az adatkezeléshez kapcsolódóan a beteg elektronikus önrendelkezési eszközeit, az eRecept vénykezelését és a regiszterek támogatását valósítja meg.
 
Célcsoportok
 
- Az egészségügyi ágazat irányító intézményei
Az ide tartozó intézmények (minimálisan az OEP, ÁNTSZ, EEKH és GYEMSZI) számára a létrejövő megoldások javítják az adatminőséget, ezáltal áttételesen a belső folyamataik megbízhatóságát. Az intézmények részben konzorciumi tagok, részben együttműködő szervezetek, illetve résztvevői az Akcióterv másik magprojektjének, ezáltal a tervezésbe való bevonásuk automatikusan érvényesült.
- Az egészségügyi ágazat közfinanszírozott és magán szolgáltató és ellátó intézményei
Mind az intézményközi kommunikációs rendszer, mind a digitális önrendelkezés megjelenése közvetlen hatással van az egészségügyi ágazat szolgáltató és ellátó intézményeire és az azokban dolgozó orvosokra, szakdolgozókra és információkezeléssel foglalkozó szakemberekre, kielégítve szükségleteiket elsősorban a gépi adatkezelési szint belépésével az adminisztratív terhelés csökkentése, illetve az adatminőség javulása terén. Szükségleteik a párhuzamosan tervezett TIOP 2.3.3 kapcsán részletesen (webes űrlapokon) felmérésre került, amelyet a projekt tervezése felhasznált.
- Egészségügyi oktatási intézmények
A struktúrák egységes, transzparens alkalmazása tisztább, egységesebb folyamatokat eredményezhet, amelyek következményeképpen eredményesebb tud lenni a vonatkozó képzés, nőhet a megszerezhető szaktudás értékállósága, csökken a technológiafüggősége, jobban előtérbe kerülhetnek a szakmai elemek.
- Kutató és elemző intézmények
Az egységesülő struktúrák révén csökken az ágazat különböző intézményeiből származó adatok értelmezési inhomogenitása, azonos fogalmak esetén egységesen lesznek kezelhetők a jellemző adatok, attribútumok, ezáltal kielégíthető a kutatók magasabb minőségű forrásadatra vonatkozó igénye.
A szakterületnek mind a kutatási, mind az oktatási intézményi oldalán szereplő, az azt képviselő Szakmai Kollégium a koncepcionális tervezésbe – egészen véleményezés szintjén – bevonásra került.
- Egészségügyi IT ipar szereplői
A szereplők elvárása, hogy a központi szolgáltatások fejlesztése révén szabályozottabbá válik a szolgáltatók által fejlesztett és támogatott információs rendszer tartalmi és folyamatelemei. Bevonásuk a GYEMSZI és az IVSZ által szervezett konferencián és workshop sorozaton megkezdődött.
- Lakosság
A lakosság szükségleti rendszere a társágazatokban megjelenő szolgáltatások és az igénybe vett internetes és közösségi eszközök figyelembe vételével került felmérésre.
 
A projekt célja 
 
A fejlesztés célrendszere igazodik a kormányzat, az ágazatirányítás valamint az operatív program magas szintű céljaihoz. Az Akciótervhez kapcsolódó általános cél a szolgáltatás-orientáltabb, magasabb minőségű és költséghatékonyabb ellátórendszer kialakítása és a területi egyenlőtlenségek mérséklése. Ennek a célrendszernek a kiemelt részcéljai az egészségügyi szolgáltatók közötti, az ellátások szervezése és nyújtása érdekében történő szabad, de ellenőrzött, nemzeti standardokra alapuló adatáramlásnak, a hatékony együttműködésnek, az előzményi betegadatok és információk közfinanszírozott ellátórendszeren belüli, szabályozott hozzáférésnek a megteremtése, az azonos célú, párhuzamos ellátások csökkentése.
A fejlesztés közvetlen célja olyan folyamatszabályozási és korszerű informatikai megoldások kidolgozása és megvalósítása, valamint innovatív adaptálása, melyek lehetővé teszik a kiemelt ágazati közfinanszírozott szolgáltató intézmények közötti, az ellátások szervezése és nyújtása érdekében történő szabad, de ellenőrzött, nemzeti standardokra alapuló adatáramlást. Ennek részeként megvalósul az előzményi betegadatok és információk közfinanszírozott ellátórendszeren belüli, az adatvédelmi normákat és szabályokat betartó hozzáférése, kiegészítve innovatív megoldásokkal. A korszerű adatkezelési technológiák felhasználása lehetővé teszi a betegek digitális önrendelkezésének a támogatását, és az ellátórendszer számára olyan adatkezelési folyamatok elektronizálását és automatizálását, mint a vényrendelés és a regiszterek adatgyűjtési rendszere.
 
Főbb adatok
 
Konzorciumi vezető: Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) 2015. március 1-től Állami Egészségügyi Ellátó Központra (ÁEEK) változott a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet elnevezése.
Konzorcium vezető honlapja: www.aeek.hu
Konzorciumi partnerek: NISz Zrt.; KIFÜ; OEP
Projekt megvalósításának időszaka: 2014.január 1.- 2015. december 15. 
A szerződött támogatás összege TIOP-2.3.1-13/1-2013-0001: 1 940 000 000 Ft
A támogatás mértéke TIOP-2.3.1-13/1-2013-0001: 100%.
A szerződött támogatás összege KTIA_13-1-2013-0001: 831 428 571 Ft
A támogatás mértéke KTIA_13-1-2013-0001: 100%.
Forrás: A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Kutatási és a Technológiai Innovációs Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Projekt címe: Nemzeti Egészségügyi Informatikai (e-Egészségügy) Rendszer Központi, intézményközi adatáramlást biztosító informatikai rendszerek fejlesztése, országos egységes központi megoldások bevezetése
Projektazonosító: TIOP-2.3.1-13/1-2013-0001/KTIA_13-1-2013-0001
Irányító Hatóság:   Emberi Erőforrások Minisztériuma Irányító Hatósági Feladatokat Ellátó Titkárság 
Közreműködő szervezet:  Emberi Erőforrások Minisztériuma TÁMOP-TIOP Közreműködő Szervezeti Feladatokat Ellátó Egészségügyi, Szociális és Felzárkózási Főosztály (TIOP), Miniszterelnökség (KTIA)