2012. január 1-től a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény hatálybalépésével 45 egészségügyi intézmény került a GYEMSZI, mint törvény által kijelölt szerv fenntartásába.  Május elsejétől pedig a települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően további több mint ötven egészségügyi ellátó került állami kézbe: ezúttal a települési önkormányzatok tulajdonában álló kórházak és a hozzájuk integrált járóbeteg-szakellátás GYEMSZI által történő átvételére (ez a járóbeteg-ellátók hetven százaléka) került sor.
Jelenleg a GYEMSZI a korábbi országos intézményekkel együtt összesen 113 egészségügyi szakellátást nyújtó intézmény tulajdonosi-fenntartói jogkörét gyakorolja.
Az 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetről, valamint a 76/2004. ESzCsM rendelet, a 243/2011. (XI. 22) OSAP adatgyűjtésekről szóló kormány valamint 22/2009. az OSZMK adatgyűjtésről szóló EüM rendeletek értelmében a GYEMSZI jogszabályi kötelezettsége az egészségügyi ágazat különböző adatköreinek gyűjtése, azok feldolgozása, publikálása.

A projekt keretében egy komplex ágazati statisztikai adatgyűjtő rendszer jön létre, amely támogatja a jogszabályi kötelezettségből fakadó adatgyűjtési feladatokat, annak feldolgozásait, publikálását az ágazati portálon, s emellett nagymértékben segíti a GYEMSZI megnövekedett szervezetének irányítását is. A tervezett rendszer Budapestre és Pest megyére vonatkozóan valósul meg, 29 egészségügyi intézmény bevonásával, és a központi statisztikai adatgyűjtés mellett az egyes kórházak munkáját is segíti, átláthatóbbá téve az ágazatban zajló eseményeket.

A rendszer kialakításának eredményeképpen létrejön egy olyan informatikai rendszer, amely a GYEMSZI fenntartásában és vagyonkezelésében lévő, a Közép-magyarországi Régióban működő egészségügyi intézmények számára biztosítja, hogy a működésükkel kapcsolatos jelentéseket egy egységes felületen keresztül nyújthassák be. Az elektronikus úton benyújtott jelentésekből a rendszer automatikusan képes a beállított statisztikai kimutatások összeállítására, ezzel egyszerűsítve az egészségügyi ágazat "napi" működésének nyomon követését, a költségvetés alakulását, lehetővé téve a gyors beavatkozást és az eddigieknél sokkal pontosabb stratégiai tervezést.

A GYEMSZI 2012 áprilisában elvégezte az ágazati statisztikai rendszer koncepcionális megalapozását. A koncepció keretében áttekintette, hogy milyen hosszabb távú ágazati statisztikai struktúrát működtessen. A koncepcióalkotás során a szakemberek felmérték a jelenlegi statisztikai jelentési folyamatokat, a folyamatok szükséges átalakítását és az ágazati statisztikai adatgyűjtés informatizálásának lehetőségeit, számba véve a tartalmi elemeket és a technikai megvalósítás kereteit:

a vezetői elvárásokat,
a kezelt adatköröket,
a rendszert használók körét,
az adatforrásokat,
a javasolt kulcs mutatószámokat, riportok és elemzések meghatározását.
A koncepció kijelölte az ágazati statisztikai rendszerbe beemelendő adatköröket, meghatározta a prioritásokat. A cél az, hogy ezen dokumentumban rögzített irányok alapján valósuljon meg azok részletes kidolgozása.

A koncepció alapján az ágazati statisztikai rendszer a GYEMSZI elemző és döntés-előkészítő egységeinek, valamint felső- és középvezetés számára nyújt információt az intézmények múltbeli teljesítményéről, a pillanatnyi állapotukról és a jövőbeni céljaikról. Legfőbb feladata a napi és a stratégiai döntéshozatal támogatása külső és belső információkkal egyaránt.

A GYEMSZI a statisztikai rendszerből kinyerhető információkon keresztül tud objektív képet kapni az ágazat működéséről, azon belül is a gazdálkodás, szakmai feladatellátás és kapcsolódó kockázatok alakulásáról.

A koncepció az ágazati statisztikai rendszer adattartalmát kilenc tématerületen határozta meg. Ezek a területek kaptak jelentős hangsúlyt a GYEMSZI vezetése részéről, ezeken a területeken jelentkezett az irányításban rendszeres információs igény, s az eddigi működési folyamatok és adatszolgáltatási igények is ezeken a területeken fogalmazódtak meg leggyakrabban:

Beszerzés
Egészségszervezés
Finanszírozás
Gazdálkodás
Humánpolitika
Informatika
Minőségfejlesztés, Uniós pályázatkezelés, monitoring
Vagyongazdálkodás
A bevezetendő rendszernek alapvetően a meglévő rendszerekre, valamint az újonnan felvitt adatokra kell épülnie, oly módon, hogy az Intézet működéséhez, a vezetői döntésekhez, az üzleti folyamatok irányításához leginkább szükséges, objektív információt szolgáltassa. Emellett a rendszerben a lefedett adatokból képzett mutatószámokat lehet előállítani, amelyek eltérő adatokból olyan információtartalmat biztosítanak a vezetés számára, amelyek alapján nagyobb rátekintést kap a működésre, azon belül is a döntést igénylő felvetésekre. Ez az információ könnyen áttekinthető, jól kezelhető formában álljon rendelkezésre.

A kialakítandó statisztikai adatgyűjtő rendszer elsősorban a GYEMSZI adatbekéréseinek elektronikus formában történő, sztenderd kezelését támogatja, másodsorban a GYEMSZI vezetőinek, és arra jogosult munkatársainak munkáját segíti. A statisztikai adatgyűjtő rendszer adatait az egészségügyi szolgáltatók illetékesei töltik ki, töltik fel, illetve validálják egy webes űrlapkezelő felületen keresztül.

Az adatforrásokról

Az űrlapok által történő adatbekérés forrása legyen a kialakítandó rendszernek. Ugyancsak szükséges, hogy a statisztikai adatgyűjtő rendszer biztosítson közvetlen, automatikus adatkapcsolatot is az alap tranzakciós rendszerekkel és egyéb információs rendszerekkel, ami alkalmassá teszi a tényadatok kinyerésére a forrásrendszerekből. Ehhez szükségesnek tartjuk, hogy a statisztikai adatgyűjtés adatbázisa legyen konzisztens és egységesen tárolja a bevitt, illetve a működés során keletkező származtatott adatokat.

Űrlapkezelés

Az űrlapkezelési funkció a tervek alapján többek között a rendszeres és az adhoc adatszolgáltatások definiálására, adatszolgáltatásra, valamint az adatszolgáltatási folyamatok work-flow támogatására szolgál. Ugyanakkor a kialakítandó rendszer legyen képes az adatok feltöltésére Excelből illetve más adatbázisokból, melyeket a rendszer az űrlapon definiált validációk alapján ellenőriz, és a hibákat külön lekérdezésben megjeleníti, amelyeket manuálisan egy validátori szerepkörrel ellátott személy javíthat a feltételeknek megfelelően.

A rendszer kialakításának eredményeképpen létrejön egy olyan informatikai rendszer, amely a GYEMSZI tulajdonában lévő, a Közép-magyarországi Régióban működő egészségügyi intézmények számára biztosítja, hogy a működésükkel kapcsolatos jelentéseket egységes felületen keresztül nyújthassák be. Az elektronikus úton benyújtott jelentésekből a rendszer automatikusan képes a beállított statisztikai kimutatások összeállítására, leegyszerűsítve az egészségügyi ágazat "napi" működésének nyomon követését, a költségvetés alakulását, lehetővé téve a gyors beavatkozást és az eddigieknél sokkal pontosabb stratégiai tervezést.

Horizontális szempontok

A GYEMSZI szervezeti felelősségi rendszerének és eljárásainak bemutatása
Ágazati pályázat a Közép-magyarországi régióban megvalósítandó fejlesztésekre – a GYEMSZI adatkezelésre irányadó jogszabályok