A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelete 60. § Az egészségügyi dokumentációt kezelő jogutód nélküli megszűnése esetén az adatkezelési feladatokat ellátó szerv kijelöléséről szóló 44/2008. (II. 29.) Korm. rendelet 1. §-a  az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 30. § (4) bekezdés b) pontja szerinti adatkezelőként az Állami Egészségügyi Ellátó Központot (továbbiakban: ÁEEK) jelölte ki.
 
A jogszabály értelmében 2020-ban Intézetünkhöz került a fővárosi és megyei kormányhivataloknál eddig tárolt, jogutód nélkül megszűnt egészségügyi szolgáltatók egészségügyi dokumentációi.
 
Az OKFŐ Egészségügyi Készlet- és Tartalékgazdálkodási Főosztály Egészségügyi Adat és Dokumentációs Osztálya végzi a dokumentációkkal kapcsolatos iratkezelési és adatszolgáltatási feladatokat. 
 
Jogutód nélkül megszűnt egészségügyi szolgáltatók egészségügyi dokumentációinak  kikérése (pl.: háziorvosi karton, törzskarton)
 
A dokumentáció kikérése történhet személyesen, postai úton, faxon illetve elektronikus úton benyújtott kikérő lapon. Amennyiben a kérelmező akadályoztatva van, abban az esetben meghatalmazást adhat az általa megjelölt személy részére, két tanú aláírásával ellenjegyezve.
 
Az eredeti dokumentációk kiadását (háziorvosi karton, törzskarton), valamint a dokumentációiból történő adatszolgáltatást az OKFŐ Adatvédelmi Tisztviselője engedélyezi. 
 
Az eredeti háziorvosi karton, törzskarton kiadása ingyenes. 
A GDPR adatvédelmi rendelet 15. cikkének (3) bekezdése és a 12. cikk (5) bekezdése alapján a dokumentációk első másolatát díjmentesen kell biztosítani. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértéket számíthat fel. 
Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összeget számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének a bizonyítása az adatkezelőt terheli.
 
Eredeti dokumentációt (pl.: háziorvosi karton, törzskarton) személyesen adjuk át vagy postai úton küldjük el.
 
Papíralapú dokumentációk másolása
 
Első másolat kiadása ingyenes, további másolatok költségei az 1990. évi XCIII. illetékről szóló törvény alapján:
  • A/4 (oldalanként):    100,- Ft
  • A/3 (oldalanként):    100,- Ft
A  dokumentáció 50 oldal feletti egységára: 5000,- Ft (igazodva az oldalankénti 100,- Ft-os díjhoz).
 
A ’Dokumentáció kikérő lap a jogutód nélkül megszűnt egészségügyi szolgáltatók dokumentációiból magánszemélyek részére’ honlapról való letöltése után, annak minden rovatát kézzel írottan, olvashatóan, nyomtatott betűkkel kell kitölteni. Elérhetőségi telefonszámot minden esetben feltétlenül meg kell adnia a kikérőnek, hiszen az átvétel módjáról és az esetlegesen várható költségekről a kiértesítés telefonon történik.
 
 
Amennyiben a kikérő lapot e-mailben szeretné elküldeni hozzánk, kérjük, vegye figyelembe, hogy szkennelve PDF vagy JPEG formátumban áll módunkban elfogadni.
 
A kikérő lapot az alábbi elérhetőségekre küldheti el:
Személyesen:  1088 Budapest, Szentkirályi u. 21.
Postai úton: 1461 Budapest, Pf. 292.
Faxon: +36-1-430-2516
E-mailben: dokumentkikeres@okfo.gov.hu
 
Az egészségügyi dokumentáció kiadása
 
Elektronikus úton: A GDPR 15. cikk (3) bekezdése alapján, ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként nem kéri. 
A dokumentációk szkennelt változatát pdf. formátumban küldjük meg a kikérő részére, a kérőlapon megadott email címre. Nagyobb mennyiségű iratokat ’Fájlmegosztó szolgáltatás’ segítségével tudjuk elküldeni.
 
Személyesen: Személy azonosításra alkalmas igazolvány bemutatásával, illetve ha a kikérő akadályoztatva van, abban az esetben meghatalmazást adhat az általa megjelölt személy részére, két tanú aláírásával ellenjegyezve. 
 
Levélben: Postai úton küldjük meg az iratokat.
 
A dokumentációk kikéréséről és kiadásáról részletesebb felvilágosítást az alábbi telefonszámon kérhet:
+36-1-430-2519