Az OKFŐ Egészségügyi Készlet- és Tartalékgazdálkodási Főosztály Egészségügyi Adat és Dokumentációs Osztálya gondoskodik a jogutód nélkül megszűnt egészségügyi intézményektől átvett dokumentációk törvényben előírtak szerinti fennmaradásáról, az érintett kérelmére, illetve jogszabályban feljogosított szerv vagy személy indítványa alapján betekintést engedélyez, adatot szolgáltat, másolatot ad ki.

Az OKFŐ adatkezelésében az alábbi megszűnt egészségügyi intézmények dokumentációi vannak:

  • Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet (egészségügyi és működési dokumentáció);
  • Országos Gyógyintézeti Központ (egészségügyi és működési dokumentáció);
  • Svábhegyi Országos Gyermekallergológiai, Pulmonológiai és Fejlődésneurológiai Intézet (egészségügyi és működési dokumentáció);
  • Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet (működési dokumentáció);
  • Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ (egészségügyi dokumentáció).

A Eüak.7.§ (3)   szerint az érintettnek az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott, az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok minden további másolatért miniszteri rendeletben meghatározott költségelemek alapján díjat kell fizetni.

(4)   A (3) bekezdés szerinti jog az érintett ellátásának befejezését követően az általa teljes bizonyító erejű magánokiratban felhatalmazott személyt illeti meg.
(5)   A beteg életében, illetőleg halálát követően az érintett házastársa, egyeneságbeli rokona, testvére, valamint élettársa - írásbeli kérelme alapján - akkor is jogosult a (3) bekezdés szerinti jog gyakorlására, ha
a) az egészségügyi adatra
aa) a házastárs, az egyeneságbeli rokon, a testvér, illetve az élettárs, valamint leszármazóik életét, egészségét befolyásoló ok feltárása, illetve
ab) az aa) pont szerinti személyek egészségügyi ellátása céljából
van szükség, és
b) az egészségügyi adat más módon való megismerése, illetve az arra való következtetés nem lehetséges.
(6)   Az (5) bekezdés szerinti esetben csak azoknak az egészségügyi adatoknak a megismerése lehetséges, amelyek az (5) bekezdés a) pontja szerinti okkal közvetlenül összefüggésbe hozhatóak.
(7)   Az érintett halála esetén törvényes képviselője, közeli hozzátartozója, valamint örököse - írásos kérelme alapján - jogosult a halál okával összefüggő vagy összefüggésbe hozható, továbbá a halál bekövetkezését megelőző gyógykezeléssel kapcsolatos egészségügyi adatokat megismerni, az egészségügyi dokumentációba betekinteni, valamint azokról - saját költségére - másolatot kapni.

 

Az egészségügyi dokumentáció kikérése és kitöltése

Az egészségügyi dokumentáció kikérése történhet személyesen, postai úton, faxon illetve elektronikus úton benyújtott kikérő lapon. Amennyiben a kérelmező akadályoztatva van, abban az esetben meghatalmazást adhat az általa megjelölt személy részére, két tanú aláírásával ellenjegyezve.

A dokumentációiból történő adatszolgáltatást az OKFŐ Adatvédelmi tisztviselője engedélyezi. 

Az GDPR adatvédelmi rendelet 15. cikkének (3) bekezdése és a 12. cikk (5) bekezdése alapján az első másolatot díjmentesen kell biztosítani. 
Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértéket számíthat fel. 
Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összeget számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének a bizonyítása az adatkezelőt terheli.

Papíralapú dokumentációk másolása: 

Első másolat kiadása ingyenes, további másolatok költségei az 1990. évi XCIII. illetékről szóló törvény alapján:

  • A/4 (oldalanként):    100,- Ft
  • A/3 (oldalanként):    100,- Ft

A  dokumentáció 50 oldal feletti egységára: 5000,- Ft (igazodva az oldalankénti 100,- Ft-os díjhoz).

Az ’Egészségügyi dokumentáció kikérő lap a megszűnt egészségügyi intézmények irataiból magánszemélyek részére’ honlapról való letöltése után, annak minden rovatát kézzel írottan, olvashatóan, nyomtatott betűkkel kell kitölteni. Elérhetőségi telefonszámot minden esetben feltétlenül meg kell adnia a kikérőnek, hiszen az átvétel módjáról és az esetlegesen várható költségekről a kiértesítés telefonon történik.

Egészségügyi dokumentáció kikérő lap megszűnt egészségügyi intézmények irataiból magánszemélyek részére  (kérőlap letöltése)

Amennyiben a kikérő lapot e-mailben szeretné elküldeni hozzánk, kérjük, vegye figyelembe, hogy szkennelve PDF vagy JPEG formátumban áll módunkban elfogadni.

A kikérő lapot az alábbi elérhetőségekre küldheti el:

Személyesen:  1088 Budapest, Szentkirályi u. 21.
Postai úton: 1461 Budapest, Pf. 292.
Faxon: +36-1-430-2516
E-mailben: dokumentkikeres@okfo.gov.hu

 

Az egészségügyi dokumentáció kiadása

Elektronikus úton: A GDPR 15. cikk (3) bekezdése alapján, ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként nem kéri. 

A dokumentációk szkennelt változatát pdf. formátumban küldjük meg a kikérő részére, a kérőlapon megadott email címre. Nagyobb mennyiségű iratokat ’Fájlmegosztó szolgáltatás’ segítségével tudjuk elküldeni.

Személyesen: Személy azonosításra alkalmas igazolvány bemutatásával, illetve ha a kikérő akadályoztatva van, abban az esetben meghatalmazást adhat az általa megjelölt személy részére, két tanú aláírásával ellenjegyezve. 

Levélben: Postai úton küldjük meg az iratokat.

A dokumentációk kikéréséről és kiadásáról részletesebb felvilágosítást az alábbi telefonszámon kérhet:
+36-1-430-2519

 

Munkaügyi dokumentáció kikérése és kiadása


A jogutód nélkül megszűnt egészségügyi intézmények munkaügyi iratainak (nyugdíjazáshoz szükséges papírok, munkáltató igazolások, bérigazolások, stb.) kikérése az alábbi elérhetőségeken nyújtható be:

Személyesen:  1088 Budapest, Szentkirályi u. 21.
Postai úton: 1461 Budapest, Pf. 292.
Faxon: +36-1-430-2516
E-mailben: mukodesidokument@okfo.gov.hu
A másolatok, igazolások kiadása ingyenes.

A ’Munkaügyi dokumentáció kikérő lap magánszemélyek részére’ honlapról való letöltése után, annak minden rovatát kézzel írottan, olvashatóan, nyomtatott betűkkel kell kitölteni.
 
Munkaügyi dokumentáció kikérő lap magánszemélyek részére  (kérőlap letöltése)

Amennyiben a kikérő lapot e-mailben szeretné elküldeni hozzánk, kérjük, vegye figyelembe, hogy szkennelve PDF vagy JPEG formátumban áll módunkban elfogadni.

A dokumentációk kikéréséről és kiadásáról részletesebb felvilágosítást az alábbi telefonszámon kérhet:
+36-1-430-2519