• 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról;
  • 44/2008. (II. 29.) Korm. rendelet az egészségügyi dokumentációt kezelő jogutód nélküli megszűnése esetén az adatkezelési feladatokat ellátó szerv kijelöléséről;
  • 2016/679 (2016. április 27.) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
  • 1997. évi XLVII. tv. az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről;
  • 1997. évi CLIV tv. az egészségügyről;
  • 2011. évi CXII. tv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;