A jogutód nélkül megszűnt egészségügyi intézmények dokumentációi
 
A megszűnt egészségügyi intézmények dokumentációinak kezelése és a jogutódlásból származó feladatok
 
Az Egészségügyi Minisztérium a 2007. év során döntést hozott, miszerint a – jogutódláshoz kapcsolódó feladatok keretében – megszűnő önálló költségvetéssel rendelkező egészségügyi intézetek papír alapú és elektronikus dokumentációi (a levéltár részére átadandó dokumentáció kivételével) az akkori Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet (továbbiakban: EKI) adatkezelésébe kerüljenek.
 
A megszűnő intézmények gazdálkodásával kapcsolatos (működési jellegű) iratok átvételének jogszabályi akadálya nem volt. Felmérést követően a betegellátó osztályok kiköltözését követően az elszállítás megtörtént.
 
Az egészségügyi dokumentációk (egészségügyi adatok) kezelésére vonatkozóan szigorú szabályokat állít fel az 1997. évi XLVII. törvény. Meghatározza, hogy mely szervek lehetnek adatkezelők, amelyek törvényi keretek között kezelhetnek személyes adatokat. 
 
A betegellátó, az intézményvezető, az adatvédelmi felelős, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, továbbá közegészségügyi és járványügyi közérdekből a tisztifőorvos, illetve a közegészségügyi felügyelő, az ellátásszervező, továbbá a társadalombiztosítási igazgatási szervek, valamint az egészségügyi adatok nélkül (csak a személyi azonosító adat vonatkozásában) a lakossági célzott szűrővizsgálatok érdekében az egészségügyi államigazgatási szerv.
 
A fenti rendelkezés alapján a szakértői vélemények egyértelműen megállapították, hogy a megszűnő intézményeknél lévő egészségügyi dokumentáció egészét adatkezelőként, törvénymódosítás nélkül az EKI nem vehette volna át.
 
Mindeközben az EKI feladatként kapta a Minisztériumtól a megszüntetésre kerülő intézmények iratanyagainak felmérését és javaslat készítését az iratanyagok rendezésére, feldolgozására, tárolására, biztonságos őrzésére. Az egészségügyi adatok kezelésével kapcsolatban az EKI az Ombudsmani Hivatallal folyamatosan konzultált és egyeztetett, illetve a felügyeleti szerv útján jogszabály módosítást kezdeményezett.
 
Ennek eredményeként 2008-ban a Kormány az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (továbbiakban: Eüak.) 38. §-ának (3) bekezdése alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 44/2008. (II.29.) Korm. rendelettel az egészségügyi dokumentációt kezelő jogutód nélküli megszűnés esetén az adatkezelési feladatok ellátására az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézetet jelölte ki.
 
A rendelet hatálybalépésével egy időben az EKI által elvégzett felmérés és javaslat alapján a munkafolyamatok elindításra kerültek. Az EKI feladatát képezte a megszűnt egészségügyi intézmények dokumentációinak adatkezelése, adatfeldolgozása, a dokumentációkból történő adatszolgáltatás elvégzése az alábbi intézményeknél.
 
Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet (továbbiakban: OPNI) (egészségügyi és működési dokumentáció)
Országos Gyógyintézeti Központ (továbbiakban: OGYK) (egészségügyi és működési dokumentáció)
Svábhegyi Országos Gyermekallergológiai, Pulmonológiai és Fejlődésneurológiai Intézet (továbbiakban: SOGYPFI) (egészségügyi és működési dokumentáció)
Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet (továbbiakban: OBSI) (működési dokumentáció)
 
Feladatok átadása
 
OPNI:
Az OPNI betegellátási feladatait más egészségügyi intézmények között osztották el. 
Az OPNI Neuropathológiai Intézet Neuropathológiai osztálya feladat átvállalással átkerült a Semmelweis Egyetem Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézetbe (metszetek, leletek). 
Az osztályok a Nyírő Gyula kórházba (jelenleg OPAI) kerültek. 
2008-ban az OPNI Tündérhegy rehabilitációs részlege átadásra került az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetnek (OORI). 
Az epilepszia központ az Országos Idegtudományi Intézethez került (OITI). 
 
OGYK:
Az OGYK betegellátási feladatait, illetve betegellátó osztályok működtetését az Állami Egészségügyi Központ vette át (jelenleg: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ). 
 
SOGYPFI:
A SOGYPFI betegellátási feladatai az Egyesített Szent János és Szent Margit Kórházba kerültek át. 
 
OBSI:
Az OBSI betegellátási feladatai a Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központba integrálódtak. 
 
A megszűnt intézmények átvett dokumentumai:
 
2008 előtt keletkezett papíralapú egészségügyi dokumentációk és képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételek (OPNI, OGYK, SOGYPFI), 
1869-1945 között keletkezett maradandó értéket képviselő kórrajzok (OPNI), 
működési iratok (OPNI, OGYK, SOGYPFI, OBSI), 
pathológiai szerv- és szövetminták (OPNI, OGYK), 
elektronikus adathordozón található egészségügyi és működési adatok (OPNI, OGYK, SOGYPFI). 
 
Múzeum, könyvtár átadása:
 
2008-ban az OPNI múzeum átadásra került a Magyar Tudományos Akadémiának. A kórházban működött könyvtár egy része a SOTE Pszichiátriai Klinikájához, illetve az OITI-hez került.
 
Az OGYK könyvtára 2009-ben Honvédelmi Minisztériumhoz (egyéb orvosi könyvek), 2010-ben az Országos Rabbiképző zsidó egyetemhez került (antik zsidó könyvek).
 
A SOGYPFI könyvtárát 2009-ben a Heim Pál Gyermekkórház vette át.
 
Egészségügyi dokumentációk feldolgozása
 
A kórházakból történő elszállítás során felmértük a dokumentumok mennyiségét, minőségét, rendezettségét, feldolgozhatóságát, majd feldolgozási ütemtervet alakítottunk ki.
 
Az iratok az EKI raktáraiba történő elszállítása után, - központosított közbeszerzési pályázat eredményeképpen megkötött szerződés teljesítéseként - megkezdődött az egészségügyi dokumentációk digitalizálása, melyet állományvédelem, hosszú távú megőrzés, valamint a hatékonyabb adatszolgáltatás miatt végeztünk. 
 
A gyorsabb és hatékonyabb munkavégzéshez az elsődleges feladat az iratok rendezése volt. Az iratokat a következők szerint válogattuk: kórlap, évkörök – keletkezési idő, abc, irat típusok, valamint több esetben az iratok minőségét is javítottuk. A feldolgozott dobozokat egyedi azonosítóval láttuk el, az iratok visszakeresését többféle adatbázis, dobozpozíció, raktártérkép segíti. A munka 2009. augusztus 28-án befejeződött. A megszűnt intézmények feldolgozott egészségügyi dokumentumai elektronikus formában jelenleg fizikailag elkülönített szerveren találhatóak. Az állapotukból adódóan nem szkennelhető (dohos, penészes) iratok megsemmisítésre kerültek. Az OPNI 1945 előtt keletkezett, maradandó értéket képviselő dokumentumai rendezett állapotban, évkörökre szétválogatva, vidéki raktárunkban vannak elhelyezve. 
 
Működési dokumentumok feldolgozása
 
Az iratok elszállítása után megtörtént a dokumentumok rendezése, szétválogatása, mely során négy csoportot alakítottunk ki: igazgatás, bér-munkaügy, műszak, pénzügy. Az 1992. előtti bérkartonokat digitalizáltuk. Feldolgozás után az egészségügyi és működési iratokat tartalmazó dobozokat vidéki raktárainkba szállítottuk, dobozpozíciót, raktártérképet készítettünk. 
 
Az iratraktáraink a Magyar Nemzeti Levéltár által javasolt állományvédelmi előírásoknak megfelelnek, a hőmérsékletet és páratartalmat erre szolgáló műszerekkel ellenőrizzük.
 
Jogutódlás
 
2012-ben a Kormány a jogutód nélkül megszűnt költségvetési szervként működő egészségügyi intézmények adatkezelési feladatainak ellátására a 214/2012. (VII. 30.) Korm. rendeletben - 2012. augusztus 1 - től - az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központot (továbbiakban: OBDK) jelölte ki. Az OBDK, mint adatkezelő és az EKI, mint adatfeldolgozó között létrejött szerződés alapján történt az egészségügyi dokumentációk kiadása.
 
Az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozatban, valamint az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletben foglaltak értelmében 2016. december 31. napjával az EKI jogutódlással megszűnt.  Az EKI feladatainak tekintetében 2017. január 1-jétől a jogutód az Állami Egészségügyi  Ellátó Központ lett.
 
Az OBDK a 381/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján, Integrált Jogvédelmi Szolgálat néven folytatta a tevékenységét. Az egészségügyi dokumentáció kiadásának engedélyezése az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban: EMMI) Egészségügyi Ágazati Koordinációért Felelős Helyettes Államtitkárság Egészségügyi Ellátás és Közegészségügyi Főosztályára került. Az EMMI által kiadott engedély után az Egészségügyi Adat és Dokumentációs Osztálya gondoskodott a beérkező egészségügyi dokumentációkból történő adatszolgáltatás teljesítéséről.
 
A 250/2017. (IX. 5.) számú Korm. rendelet 8. pontjának 16. §-a módosította az egészségügyi dokumentációt kezelő jogutód nélküli megszűnése esetén az adatkezelési feladatokat ellátó szerv kijelöléséről szóló 44/2008. (II.29.) Korm. rendeletet. A Korm. rendelet 1. §-a alapján a Kormány az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 30. § (4) bekezdés b) pontja szerint adatkezelőként a költségvetési szervek esetében az ÁEEK-t jelölte ki.
 
A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelete 60. § Az egészségügyi dokumentációt kezelő jogutód nélküli megszűnése esetén az adatkezelési feladatokat ellátó szerv kijelöléséről szóló 44/2008. (II. 29.) Korm. rendelet 1. §-a  az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 30. § (4) bekezdés b) pontja szerinti adatkezelőként az Állami Egészségügyi Ellátó Központot (továbbiakban: ÁEEK) jelölte ki. 
 
A jogszabály értelmében Intézetünkhöz került a fővárosi és megyei kormányhivataloknál tárolt jogutód nélkül megszűnt egészségügyi szolgáltatók, valamint a Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Otthon egészségügyi dokumentációi is.
 
Jelenleg az ÁEEK Egészségügyi Adat és Dokumentációs Osztálya gondoskodik a jogutód nélkül megszűnt egészségügyi intézmények és szolgáltatók dokumentációinak törvényben előírtak szerinti fennmaradásáról. Az érintett kérelmére, valamint jogszabályban feljogosított szerv vagy személy indítványa alapján betekintést engedélyez, adatot szolgáltat, másolatot ad ki.
 
Archív oldal elérhető: www.eki.hu