Tájékoztató az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ valamint az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet átalakulásáról, feladatköreinek változásáról
 
1.) Jogutódlás
 
Az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ és az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet 2016. december 31. napjával megszűnt. 
 
Általános jogutódjuk - az alábbi 2. pontban foglalt kivétellel - 2017. január 1. napjától kezdődően az Állami Egészségügyi Ellátó Központ
 
2.) Az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ Orvostechnikai Főosztálya és a Kábítószerügyi Főosztálya által ellátott feladatok tekintetében az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ jogutódja az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet.
 
3.) Feladatkörök bővülése
 
Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ feladatai a jogutódlás következtében 2017. január 1-jétől az alábbiakkal egészültek ki: 
ellátja az Állami Egészségügyi Tartalékkal való gazdálkodás feladatait,
az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésekkel összefüggésben
o működteti az államilag támogatott egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés rendszerét,
o közreműködik az államilag támogatott egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben részt vevők költségvetési támogatásával kapcsolatos feladatok ellátásában,
o a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjaival kapcsolatosan teljes körű koordinációs, kapcsolattartási, információs és pénzügyi-ügyviteli feladatokat lát el,
o ellátja az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés intézményi akkreditációjával kapcsolatos feladatokat,
o működteti az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzést és az egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzést lezáró szakvizsgák szervezési feladatait ellátó Nemzeti Vizsgabizottságot,
o meghatározza a szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok szabadon választható továbbképzéseinek pontértékét,
az egészségügyi szakdolgozók képzésével összefüggésben           
o kidolgozza, előkészíti és felülvizsgálja a miniszter hatáskörében az egészségügyi ágazatba tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeit,
o felnőttképzési tevékenységet folytat, iskolarendszeren kívüli egészségügyi szakképzéseket szervezi és ellátja az egészségügyi szakdolgozók szakképzését lezáró vizsgáztatással kapcsolatban a jogszabályban meghatározott szervezési feladatokat,
o lefolytatja a természetgyógyászati tevékenységet végzők modul és szakmai vizsgáztatását, és közzéteszi a vizsgaszabályzatot,
o az egészségügyi szakképzésekkel és vizsgáztatással összefüggésben szervezi, módszertani szakirányítási és szakmai pedagógiai feladatokat lát el,
o le) egészségügyi szakmai továbbképzéseket szervez,
o meghatározza - az általa szervezett továbbképzések kivételével - az egészségügyi szakdolgozók szabadon választható továbbképzéseinek pontértékét,
biztosítja az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanács működésének feltételeit,
egyes, jogszabályban meghatározott egészségügyi tevékenység végzésére jogosító bizonyítványok és oklevelek (a továbbiakban együtt: oklevelek) tekintetében - a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvény alapján -
o végzi az oklevelek elismerését,
o hatósági bizonyítványt állít ki,
o jogszabályban meghatározott esetekben a határon átnyúló szolgáltatásnyújtás bejelentésével kapcsolatos feladatokat lát el,
működteti az egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszert,
ellátja a külföldön felhasználni kívánt orvosi igazolás hitelesítését,
közreműködik a jogszabályokon és nemzetközi megállapodásokon alapuló adatgyűjtésben, összegyűjti és elemzi az egészségügyi ágazatban dolgozók bér- és létszám-statisztikai adatait, valamint az egészségügyi ellátórendszerrel összefüggésben az ágazati döntéshozatalt elősegítő rendszerelemzési feladatokat lát el,
részt vesz az egészségügyi ellátásokra vonatkozó minőségügyi standardok továbbfejlesztésében.
közreműködik a belső piaci információs rendszer hazai működésének és az abban való részvételnek a szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott feladatok ellátásában.
 
4.) Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ feladatkörének változásával kapcsolatos jogszabályok
 
az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet.
a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet.
a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016 (VI.13.) Korm. határozat.
az Állami Egészségügyi Ellátó Központról szóló 27/2015. (II. 25.) Korm. rendelet.