Útkövető

Gazdálkodási adatok táblázatos OKFŐ

1.számú melléklet a 2011. évi CXII. tv. 26.§.-hoz

A közérdekű adatok megismerésére vonatkozó kötelezően nyilvános adatbázis

Általános közzétételi lista

III. Gazdálkodási adatok

 

Adat

(címsorra kattintva érhető el)

Legutóbbi módosítás dátuma Frissítés Megőrzés Adatszolgáltató szervezeti egység megnevezése
1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója 2021.08.31. A változásokat követően azonnal A közzétételt követő 10 évig Költségvetési Igazgatóság
2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve 2021.07.19.  Negyedévente A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
Humánerőforrás-irányítási Igazgatóság 
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond Nincs a kategóriába tartozó jogszabály alapján közzéteendő közérdekű adat A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig A közzétételt követő 5 évig Költségvetési Igazgatóság
4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
2021.09.21. A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig A közzétételt követő 5 évig
Jogi Igazgatóság
5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) Nincs a kategóriába tartozó jogszabály alapján közzéteendő közérdekű adat  Negyedévente A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával  
6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek- támogatására képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések Nincs a kategóriába tartozó jogszabály alapján közzéteendő közérdekű adat  Negyedévente A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával Költségvetési Igazgatóság
7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések 2021.07.28.  Negyedévente Legalább 1 évig archívumban tartásával
Pályázati és Projektkoordinációs Igazgatóság
8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) 2021.09.30.  Negyedévente Legalább 1 évig archívumban tartásával Beszerzési és Készletgazdálkodási Igazgatóság

 

Közérdekű adatok 2020. december 31-ig 

Tovább >>

intranet