Útkövető

Gazdálkodási adatok táblázatos - old

1.számú melléklet a 2011. évi CXII. tv. 26.§.-hoz

A közérdekű adatok megismerésére vonatkozó kötelezően nyilvános adatbázis

Általános közzétételi lista

III. Gazdálkodási adatok

 

Adat

(címsorra kattintva érhető el)

Legutóbbi módosítás dátuma Frissítés Megőrzés Adatszolgáltató szervezeti egység megnevezése
1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója 2020.10.21. A változásokat követően azonnal A közzétételt követő 10 évig Gazdálkodásért Felelős Igazgatóság
2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve 2020.10.21.  Negyedévente A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Igazgatóság, Gazdálkodásáért Felelős Főosztály
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond   A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig A közzétételt követő 5 évig Gazdálkodásért Felelős Igazgatóság
4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
2020.02.05. A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig A közzétételt követő 5 évig
Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Igazgatóság, Gazdálkodásáért Felelős Igazgatóság
5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)    Negyedévente A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával  
6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek- támogatására képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések    Negyedévente A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával Gazdálkodásért Felelős Igazgatóság
7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések 2020.11.19.  Negyedévente Legalább 1 évig archívumban tartásával
Projektirányítási Igazgatóság
Projektfenntartási Igazgatóság
8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) 2020.12.07.  Negyedévente Legalább 1 évig archívumban tartásával Közbeszerzési Igazgatóság

 

intranet