Útkövető

Hírek oldalmenü

Tartalom megjelenítő

null A Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs felé benyújtandó Beszerzési engedély-kérelem

A Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs felé benyújtandó Beszerzési engedély-kérelem

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (IV.) szóló 48/2020. (III. 19.) Korm. rendelet szerinti beszerzések eljárásrendje

A Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs felé benyújtandó Beszerzési engedély-kérelem

 

ELJÁRÁSREND
a 48/2020. (III.19.) Korm. rendelet alapján vállalt kötelezettségek
előzetes engedélyezésére (módosított 2020.04.21.)

 

1. Jelen eljárásrend a Korm. rendelet 
a) 3. §-ában meghatározott a veszélyhelyzettel összefüggésben felmerült, a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs által indokoltnak ítélt költségek finanszírozásával összefüggő pénzügyi fedezet biztosításának, illetőleg a
b) 4. §-ában meghatározott a koronavírus elleni védekezéssel összefüggő beszerzések tekintetében a Kormány veszélyhelyzet elhárításáért felelős tagjának egyedi mentesítése alapján a közbeszerzési és beszerzési szabályoktól eltérő módon is megvalósítandó beszerzések engedélyeztetésének főbb eljárási szabályait rendezi. 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzettel (a továbbiakban: veszélyhelyzet) összefüggésben felmerült, a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs felállításáról szóló 1012/2020. (I. 31.) Korm. határozattal felállított Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs (továbbiakban: Operatív Törzs) javaslata alapján a Kormány veszélyhelyzet elhárításáért felelős tagja, vagy az általa kijelölt személy által indokoltnak és megalapozottnak ítélt, a veszélyelhárítás érdekében szükséges nélkülözhetetlen kötelezettségvállalásra, és az írásban meghatározott költségek finanszírozására kizárólag alábbi eljárásrend alapján van lehetőség.

2. Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 48/2020. (III.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Veszélyhelyzeti kormányrendelet) 3. § (1) bekezdés a)-f) pontja kimondja, hogy a veszélyelhárítás érdekében feltétlenül szükséges, nélkülözhetetlen kötelezettségvállalásokat érintően az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek kötelezettséget vállalhatnak előzetes pénzügyi ellenjegyzés nélkül is, a pénzügyi ellenjegyzésre pedig a kötelezettségvállalást követően, a kötelezettségvállalás felülvizsgálata eredményének függvényében, utólag is sor kerülhet, de legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napon belül. 

Figyelemmel arra, hogy a veszélyhelyzet megszűnésének időpontja előzetesen nem meghatározható, a jelen eljárásrend keretében indokoltnak ítélt, illetőleg jóváhagyott kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzésére – akkor is, ha a veszélyhelyzet megszűnését követő harminc nap a 2021-es költségvetési évben járna le –, a 2020-as költségvetési évben sor kerüljön, ide értve azokat az eseteket is, amikor a kötelezettségvállalásra nem írott szerződés formájában kerül sor. Amennyiben a szerződéskötésre szóban kerül sor, a megállapodás lényegi elemeiről csak feljegyzést kell készíteni, majd az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervnek a kötelezettségvállalását, minden további intézkedési késedelem nélkül, részletesen írásba is kell foglalnia és azt meg kell küldenie a másik félnek, figyelemmel a Ptk. 6:67. § (3) bekezdésében foglaltakra is, de nem szükséges, hogy egyetlen okirat tartalmazza valamennyi fél jognyilatkozatát, elegendő, ha a felek külön okiratba foglalt jognyilatkozatai együttesen tartalmazzák a kölcsönös és egybehangzó akaratnyilatkozataikat.

3. A Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerinti ajánlatkérők, mint igényt előterjesztő szervezetek a vészhelyzettel összefüggésben felmerülő, a koronavírus elleni védekezéssel közvetlenül összefüggő, a védekezést irányító állami szervek, védekezést irányító csoportok hatékony működését szolgáló, a Veszélyhelyzeti kormányrendelet 4. § (3) bekezdése szerinti értékhatárt elérő vagy meghaladó beszerzési igényeiket a csatolt melléklet szerinti, Beszerzési engedély-kérelem a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs felé című adatlap (továbbiakban: adatlap) kitöltésével kezdeményezhetik, melyet kötelezettségvállalásonként kell kiállítani.

4. Az igényt előterjesztő szervezetnek az adatlapon igazolni kell, hogy a beszerzési igény a koronavírus elleni védekezéssel közvetlenül összefügg, valamint részletesen indokolni kell a beszerzés szükségességét, a beszerzéssel kielégítendő védekezési célt, a beszerzéssel támogatott tevékenységeket, illetőleg személyi kört, az indoklásban ki kell még térni a beszerzés esetleges elmaradásának várható következményeire. Az igényt felterjesztő szervezeteknek ezen kívül, az adatlapon meg kell jelölnie a beszerzési igényhez szükséges fedezet rendelkezésre állását, forráshiány esetén, annak mértékét és az igényelt többletforrást. A kért és biztosított forrásokkal az igényt előterjesztő szervnek felelősen és körültekintően kell gazdálkodnia annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló források csak indokolt mértékben és hatékonyan kerüljenek felhasználásra. Az adatlapon az adatokat ellenőrizhető és döntésre alkalmas módon kell megadni, és az abban foglaltak alátámasztását utólagos vizsgálat lefolytatására alkalmas módon dokumentálni is kell. 

5. Az adatlapon szereplő adatok tartamáért az igényt előterjesztő szervezet felel, valamint annak betartásáért is, hogy az igény a Veszélyhelyzeti kormányrendeletben foglaltakon ne terjeszkedjen túl. E felelőssége alól nem mentesül, ha a beterjesztett igény alapján a mentesítést megszerezte, de a kötelezettségvállalás utólagos vizsgálata eredményeképpen megállapításra kerül, hogy a beterjesztett igény a koronavírus elleni védekezéssel nem közvetlenül összefüggő igény volt, vagy – a rendkívüli helyzet által megkívánt módon és idő alatt – a beszerzési igény mentesítés hiányában is kielégíthető lett volna.

6. A koronavírus elleni védekezéssel közvetlenül összefüggő beszerzési igények vonatkozásában az adatlaphoz mellékletként kötelező csatolni a tárgynapi árakat, amennyiben áfa-, illetve vámfizetési kötelezettség van, akkor azoknak a mértékét, valamint a napi devizaárfolyamokat és a szállítási határidőket. Az alátámasztó mellékletben be kell mutatni az egy egységre jutó kalkulált bekerülési költséget is.

7. A Veszélyhelyzeti rendelet alapján kapott egyedi mentesítés a beszerzés közbeszerzési és beszerzési szabályoktól eltérő módon történő megvalósításra, így a közbeszerzési törvénytől illetőleg a nem közbeszerzés köteles beszerzések az ezekre vonatkozó jogszabályoktól eltérő, a Veszélyhelyzeti kormányrendeletben foglalt különleges beszerzési eljárásrend alkalmazására ad lehetőséget, de nem mentesít a központosított közbeszerzés – lehetőség szerinti alkalmazása – alól. Ennek megfelelően az igényt előterjesztő szerv köteles előzetesen megvizsgálni, hogy a beszerzési igénye központosított közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött keretmegállapodás vagy más keret jellegű szerződés alkalmazásával – a rendkívüli helyzet által megkívánt módon és idő alatt – kielégíthető-e, és a vizsgálata eredményét az adatlapon is fel kell tüntetnie. Amennyiben a beszerzési igény központosított közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött keretmegállapodás vagy más keret jellegű szerződés alkalmazásával – a rendkívüli helyzet által megkívánt idő alatt – kielégíthető, a Veszélyhelyzeti rendeletben foglalt különleges beszerzési eljárásrend a központi beszerző szerv eljárása vonatkozásában is alkalmazhatóak, azzal, hogy az e beszerzési mód választása esetén a központi beszerző szerv részére fizetendő díj megfizetése alól az igényt előterjesztő szerv mentesül.

8. Az igényt előterjesztő szervnek – mind a fejezeti szervezeti egységnek, mind a fejezet irányítása, felügyelete, illetőleg tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó szervezeteknek – az adatlapot, annak szerkezetének megváltoztatása nélkül kitöltve, a kitöltésért felelős személy megjelölésével, a fejezetet irányító szerv vezetője részére kell felterjesztenie.

9. A fejezetet irányító szervnek a felülvizsgálat keretében – akár további információk bekérésével – igazolnia kell, vagy az igénylő szervezettel igazoltatnia kell a központi költségvetést terhelő, forráshiányból fakadó, többlet fedezet mértékének megalapozottságát.

10. A fejezetet irányító szerv vezetője gondoskodni köteles, az igény előzetes tartalmi és formai felülvizsgálatáról. Amennyiben az felterjesztett beszerzési igényt, mint a veszélyelhárítás érdekében szükséges nélkülözhetetlen, megalapozott igényt a fejezetet irányító szerv vezetője támogatja, gondoskodik az adatlap elektronikus úton aláírt szkennelt, valamint excel formátumú megküldéséről az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) részére, a koronaigenyek@aeek.hu e-mail címre. 

11. A veszélyelhárítás érdekében szükséges nélkülözhetetlen, megalapozott igények kezelése érdekében a koordinációs és döntéselőkészítő feladatokat az ÁEEK látja el, ennek keretében az ÁEEK a benyújtott adatlap és egyéb dokumentumok alapján megvizsgálja annak igazolását, hogy a beszerzési igény kielégítése a Kormány veszélyhelyzet elhárításáért felelős tagjának jóváhagyását és a beszerzési eljárás az általános szabályok alóli egyedi mentesítését igényli-e. 
 
12. Amennyiben az ÁEEK a döntéselőkészítés során azt állapítja meg, hogy nem teljes körűen igazolt, vagy nem megfelelően meglapozott, illetőleg alátámasztott az igény, akkor arról, annak megállapítását követően egy munkanapon belül elektronikus úton visszajelzést küld a fejezetet irányító szervnek.
 
13. Amennyiben az ÁEEK igazoltnak látja, hogy az igény a veszélyelhárítás érdekében szükséges nélkülözhetetlen és megalapozott, továbbá, hogy az a Kormány veszélyhelyzet elhárításáért felelős tagjának jóváhagyását és a beszerzési eljárás az általános szabályok alóli egyedi mentesítését igényli, az ÁEEK ennek megállapítását követően haladéktalanul, a beszerzés adatlappal történő kezdeményezésével, valamint erre vonatkozó külön feljegyzéssel előterjeszti azt az Operatív Törzs felé.
 
14. Az Operatív Törzs javaslata alapján a Kormány veszélyhelyzet elhárításáért felelős tagja által meghozott döntésről az ÁEEK elektronikus úton haladéktalanul értesíti a fejezetet irányító szerv vezetőjét.
 
15. A veszélyelhárítás érdekében szükséges nélkülözhetetlen és megalapozott, a Kormány veszélyhelyzet elhárításáért felelős tagja által jóváhagyott beszerzési igény megvalósításához az adatlapon esetlegesen igényelt többletforrás biztosítása érdekében a fejezetet irányító szerv vezetője értesíti a Pénzügyminisztériumot. 
 
16. A fentiek szerint engedélyezett kötelezettségvállalás megtételére kizárólag a Kormány veszélyhelyzet elhárításáért felelős tagja, vagy az általa kijelölt személy általi döntéséről szóló értesítés kézhezvételét követően van lehetőség. 
 
17. A veszélyelhárítás érdekében szükséges, engedélyezett kötelezettségvállalás dokumentumain, továbbá a kapcsolódó kifizetések dokumentumain az engedéllyel rendelkező adatlap iktatószámát fel kell tüntetni, a felmerült kiadásoknak - az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 14. melléklet II. Kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartása címnek megfelelő - elkülönített nyilvántartásáról a kötelezettségvállalónak gondoskodnia kell.

 

intranet